ตามที่จังหวัดขอนแก่น ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ชนิด ๑๒ ลีด พร้อมระบบแปรผลอัตโนมัติ(EKG) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

             เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ชนิด ๑๒ ลีด พร้อมระบบแปรผลอัตโนมัติ(EKG) จำนวน ๑ เครื่องผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ซี เมดิคอล (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) 

โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓56,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง