มูลนิธิทันตสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนทุนในการนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุม ACOHPSC ครั้งที่ 10 ที่ประเทศมาเลเซีย จำนวน 20 ทุน

ระหว่างวันที่ 20 - 21 กันยายน 2562 ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย