ไฟล์รายละเอียดตัวชี้วัดงานทันตสาธารณสุขปี 2562 (ฉบับปรับ 29 ตุลาคม 2561)

ตัวชี้วัดรหัส K110 ระดับความสำเร็จการดำเนินงานสุขภาพช่องปากของประชาชนจังหวัดขอนแก่น