ประชากร ปี 2560 แยกรายอำเภอ กลุ่มอายุ ภาพรวมหมู่บ้าน

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (_3_ปีย้อนหลัง_ปี__2560.xls)ประชากรกลางปี ย้อนหลัง 3 ปี ปี 2558 2559 และ 2560 (298 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_กลุ่มอายุ_และภาพรวม_ปี_2560_จาก_dopa.xlsx)ประชากร ปี 2560 (355 ดาวน์โหลด)