จากการประชุมเครือข่ายความรู้สู่องค์กรแห่งความสุข สสจ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2563

เชื่อมโยงและบูรณาการกับมาตรฐาน PMQA หมวด 6 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ ได้จัดทำภารกิจหลักและ

ภารกิจรอง ที่สอดคล้องกับพันกิจของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น