จากการประชุมเครือข่ายความรู้สู่องค์กรแห่งความสุข สสจ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2563

เชื่อมโยงและบูรณาการกับมาตรฐาน PMQA หมวด 6 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ ได้จัดทำภารกิจหลักและ

ภารกิจรอง ที่สอดคล้องกับพันกิจของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (Flowchart63.rar)Flowchart63.rar (32 ดาวน์โหลด)