ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จำนวน ๗ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๓๗๙,๘๐๐.๐๐ บาท (หกล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ด้วยเงินงบประมาณปี พ.ศ.2564

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (TOR US 7 items.pdf)TOR US 7 items.pdf (66 ดาวน์โหลด)