เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน ดังนี้

                   รายการที่ 1.เครื่องคอมพิวเตอร์ ประเภทสำนักงาน           จำนวน 45 เครื่อง 

                   รายการที่ 2.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ประเภทสำนักงาน   จำนวน 8 เครื่อง 

                   รายการที่ 3.เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA                  จำนวน 53 เครื่อง 

                   รายการที่ 4.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2

                               จำนวน 2 เครื่อง 

                   รายการที่ 5.อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย(Router)           จำนวน 1 เครื่อง  

จัดซื้อด้วยเงินบำรุง(ประกันสังคม) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ให้แก่กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

           สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างประกาศของงานนี้ โดยไปรษณีย์ตอบรับ ด่วนพิเศษ(EMS) โดยจะถือวันที่ ที่ไปรษณีย์ประทับตรา เป็นวันรับข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ส่งไปถึง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เลขที่ 108 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 กลุ่มงานบริหารทั่วไป(งานพัสดุ) โทรศัพท์ 0-4322-1125 ต่อ 331 โทรสาร 0-4322-4037 websitewww.gprocurement.go.th และ www.khonkaen.go.th และwww.kkpho.go.th และ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

           ผู้ประกอบการที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์หรือมีความเห็นด้วย

ตั้งแต่วันที่...21 กันยายน 2563...... ถึงวันที่.....24 กันยายน 2563........

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (spec com 5 items 2.pdf)spec com 5 items 2.pdf (74 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (ร่างประกาศ com 2.pdf)ร่างประกาศ com 2.pdf (87 ดาวน์โหลด)