ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยเงินบำรุง(ประกันสังคม) ตามโครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2563ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 5 รายการ ตามรายการ ดังนี้

               รายการที่ 1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ประเภทสำนักงาน             จำนวน 45 เครื่อง

             รายการที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ประเภทสำนักงาน   จำนวน 8 เครื่อง

           รายการที่ 3 เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA                 จำนวน 53 เครื่อง

              รายการที่ 4 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2

                             จำนวน 2 เครื่อง

               รายการที่ 5 อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย(Router)         จำนวน 1 เครื่อง  

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (S com1.pdf)S com1.pdf (61 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (S com2.pdf)S com2.pdf (63 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (S com3.pdf)S com3.pdf (81 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (S com4.pdf)S com4.pdf (54 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (S com5.pdf)S com5.pdf (70 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (ตารางคอมพิวเตอร์.pdf)ตารางคอมพิวเตอร์.pdf (71 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (ร่างประกาศประกวดราคาคอมฯ.pdf)ร่างประกาศประกวดราคาคอมฯ.pdf (113 ดาวน์โหลด)