สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

รายการประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) บนอาคารของโรงพยาบาล ขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า 85 กิโลวัตต์ ติดตั้ง จำนวน 2 แห่งรวมในคราวเดียวกัน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

             สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างประกาศของงานนี้ โดยไปรษณีย์ตอบรับ ด่วนพิเศษ (EMS) โดยจะถือวันที่ ที่ไปรษณีย์ประทับตรา เป็นวันรับข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ส่งไปถึง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เลขที่ 108 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 40000 กลุ่มงานบริหารทั่วไป(งานพัสดุ) โทรศัพท์ 0-4322-1125 ต่อ 131

โทรสาร 0-4322-4037   เวปไซต์www.gprocurement.go.th และwww.khonkaen.go.th และwww.kkpho.go.th   และ

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

ผู้ประกอบการที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

ตั้งแต่วันที่.....8.......สิงหาคม 2562   ถึงวันที่....14......สิงหาคม 2562

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (RPK 85 Kw.pdf)RPK 85 Kw.pdf (157 ดาวน์โหลด)