ร่าง TOR

ร่าง ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหิ้วถือ 2 หัวตรวจ

เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (spec US 911400.pdf)spec US 911400.pdf (99 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (spec US mobile 441000.pdf)spec US mobile 441000.pdf (66 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (TOR US, US mobile 5439000.pdf)TOR US, US mobile 5439000.pdf (65 ดาวน์โหลด)

ร่าง ประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ

จำนวน 12 เครื่อง

 

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (TOR US 12 items 2563 new.pdf)TOR US 12 items 2563 new.pdf (51 ดาวน์โหลด)

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) บนอาคารของโรงพยาบาล ขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า 140 กิโลวัตต์ จำนวน 1 แห่ง ที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน ตำบลหนองโก   อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

           สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างประกาศของงานนี้ โดยไปรษณีย์ตอบรับ ด่วนพิเศษ (EMS) โดยจะถือวันที่ ที่ไปรษณีย์ประทับตรา เป็นวันรับข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ส่งไปถึง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เลขที่ 108 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 40000 กลุ่มงานบริหารทั่วไป(งานพัสดุ) โทรศัพท์ 0-4322-1125 ต่อ 131

โทรสาร 0-4322-4037   เวปไซต์www.gprocurement.go.th และwww.khonkaen.go.th และwww.kkpho.go.th

และ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

ผู้ประกอบการที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

ตั้งแต่วันที่.....8......สิงหาคม 2562   ถึงวันที่.....14......สิงหาคม 2562

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (RPK 140 Kw.pdf)RPK 140 Kw.pdf (1206 ดาวน์โหลด)

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

รายการประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) บนอาคารของโรงพยาบาล ขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า 85 กิโลวัตต์ ติดตั้ง จำนวน 2 แห่งรวมในคราวเดียวกัน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

             สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างประกาศของงานนี้ โดยไปรษณีย์ตอบรับ ด่วนพิเศษ (EMS) โดยจะถือวันที่ ที่ไปรษณีย์ประทับตรา เป็นวันรับข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ส่งไปถึง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เลขที่ 108 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 40000 กลุ่มงานบริหารทั่วไป(งานพัสดุ) โทรศัพท์ 0-4322-1125 ต่อ 131

โทรสาร 0-4322-4037   เวปไซต์www.gprocurement.go.th และwww.khonkaen.go.th และwww.kkpho.go.th   และ

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

ผู้ประกอบการที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

ตั้งแต่วันที่.....8.......สิงหาคม 2562   ถึงวันที่....14......สิงหาคม 2562

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (RPK 85 Kw.pdf)RPK 85 Kw.pdf (125 ดาวน์โหลด)

เนื้อหาอื่นๆ...