ทบทวนและเพิ่มเติมข้อมูลการให้บริการทางวิสัญญีวิทยา จำนวนวิสัญญีพยาบาลที่มีในปัจจุบัน และความต้องการโควตาฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564