รายงานทันตสุขภาพ(ท02) เขตสุขภาพที่ 7 ประกอบด้วยรายละเอียดข้อมูลสภาวะช่องปากกลุ่มอายุและข้อมูลสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อทันตสุขภาพประจำปี

จังหวัดขอนแก่น กำหนดให้เก็บข้อมูลเป็น 2 ส่วน คือ

  • ส่วนที่1 สำรวจสภาวะช่องปากและพฤติกรรมกลุ่มอายุเป้าหมายตามโควต้าจำนวนคนที่จัดสรรตามสัดส่วนประชากรของอำเภอ
  • ส่วนที่2 รายการข้อมูลสำรวจสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพช่องปากตามแบบฟอร์มรายงาน

ขอให้ผู้รับผิดชอบงานทันตสาธารณสุขรวมข้อมูลรายงานเป็นภาพอำเภอ

ส่ง กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

อีเมล์This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563