กรอบบัญชีรายการวัสดุทันตกรรม 611 รายการ ปรับปรุงล่าสุด 

ผ่านมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพช่องปาก เขตสุขภาพที่ 7 วันที่ 7 กพ.2563