ไฟล์รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

งานทันตสาธารณสุข (ฉบับปรับ 29 ตุลาคม 2561)

K110 ระดับความสำเร็จการดำเนินงานสุขภาพช่องปากของประชาชนจังหวัดขอนแก่น
 

ระดับความสำเร็จการดำเนินงานสุขภาพช่องปากของประชาชนจังหวัดขอนแก่น ประเมินผลจากผลงานความสำเร็จของตัวชี้วัดย่อย 9 รายการ ดังนี้

D1.ร้อยละประชาชนในพื้นที่เข้าถึงบริการสุขภาพช่องปาก (เป้าหมายร้อยละ 40)

D2.ร้อยละของ รพ.สต./ศสม.ที่จัดบริการสุขภาพช่องปากผ่านองค์ประกอบตามเกณฑ์ 14 กิจกรรม (เป้าหมายร้อยละ 70)

D3.ร้อยละของ รพ.สต./ศสม.ที่จัดบริการสุขภาพช่องปากผ่านองค์ประกอบตามเกณฑ์ 300 คนต่อพันประชากรในพื้นที่รับผิดชอบ (เป้าหมายร้อยละ 70)

D4.ร้อยละเด็ก 0-2 ปี ผู้ปกครองได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ หรือ ได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ และplaque control นับรวมฝึกผู้ปกครองทำความสะอาดช่องปาก (เป้าหมายร้อยละ 85)

D5.ร้อยละเด็ก 3-5 ปี ได้รับบริการทันตกรรม(เป้าหมายร้อยละ 85)

D6.ร้อยละเด็กอายุ 7 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน (เป้าหมายร้อยละ 60)

D7.ร้อยละเด็กอายุ 12 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก (เป้าหมายร้อยละ 70)

D8.ร้อยละเด็ก12ปี ฟันดีไม่ผุ (Cavity free) (เป้าหมายร้อยละ 85)

D9.ร้อยละผู้สูงอายุ ได้รับการตรวจช่องปาก (เป้าหมายร้อยละ 55)