ขอให้ผู้รับผิดชอบงานทันตสาธารณสุขดำเนินการดังนี้
 
1. เก็บข้อมูลรายงานในภาพอำเภอ ส่ง กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้เพื่อรวบรวมจัดทำรายงานของจังหวัดสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่เว็ปไซน์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
อีเมล์ส่งข้อมูล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
2. รายการข้อมูลที่เป็นการสำรวจสภาวะช่องปากและพฤติกรรมกลุ่มอายุเป้าหมาย จังหวัดได้คำนวณขนาดตัวอย่างภาพจังหวัดและจัดสรรตามสัดส่วนประชากรให้แต่ละอำเภอไปดำเนินการเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มและลงข้อมูลในโปรแกรมสำเร็จรูป Excel ตามที่จังหวัดได้แจ้ง
 
3. รายการข้อมูลที่เป็นการสำรวจสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพช่องปากและรายการอื่นๆ ขอให้ผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลของอำเภอและลงข้อมูลตามแบบฟอร์มรายงาน

 

เอกสารและไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

1.แบบรายงานทันตสุขภาพ(ท02) เขตสุขภาพที่7 ปีงบประมาณ2562 จ.ขอนแก่น 

2.ไฟล์สำรวจสภาวะช่องปากตามกลุ่มอายุ
(กลุ่มอายุ 18 เดือน , 3 ปี , 12 ปี , ผู้สูงอายุ , เด็กชั้นป.1)
2.1 จำนวนตัวอย่างเก็บข้อมูลของอำเภอเพื่อสำรวจสภาวะทันตสุขภาพจังหวัดขอนแก่น  ปี 2562 
2.2 แบบฟอร์มตารางเก็บข้อมูลผลสำรวจสภาวะช่องปากและพฤติกรรม 
2.3 ไฟล์ Excel ลงข้อมูลผลสำรวจสภาวะช่องปากและพฤติกรรม