สไลด์ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานบริการทันตกรรมนักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข)

และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น

ประชุม พบส.ทันตกรรม 4 สิงหาคม 2560

1. แนวทางการปฏิบัติงานบริการทันตกรรมนักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข)และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น  

    โดย คณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายงานทันตสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น

2. ทันตกรรมป้องกันสำหรับเด็ก  

    โดย ทพญ.กษมน สัจจพงษ์ รพ.เขาสวนกวาง และ ทพญ.กานดา มีสุข รพ.หนองสองห้อง

3. ข้อเสนอร่างกำหนดกรอบการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  

    โดย ทพ.วินัย จิระวิโรจน์ ร.พ.สิรินธร จ.ขอนแก่น และ ทพญ.บุญศรี ปิยะตระกูลรัตน์ ร.พ.พล

4. Diagnosis สำหรับเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข และ แนวทางการอุดฟัน สำหรับเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  

    โดย ทพ.จีระวัฒน์ บุตรโคตร และ ทพญ.มลพิรา สุริยงหาญพงศ์ รพ.ภูเวียง

5. แนวทางการถอนฟันสำหรับนวก.ทันตสาธารณสุข และ จพ.ทันตสาธารณสุข จ.ขอนแก่น  

    โดย ทพญ.สุชีราพร มิ่งขวัญ รพ.มัญจาคีรี

6. แนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคเหงือกอักเสบและโรคปริทันต์  

    โดย ทพญ.ทพญ. เรวดี ศรีหานู รพ.พระยืน