ไฟล์นำเสนอ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารคลังเวชภัณฑ์มิใช่ยา(วัสดุทันตกรรม)

โดย ทพญ.ศุจินธร ศรียา ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลน้ำพอง

ประชุม พบส.ทันตกรรม 4 สิงหาคม 2560