ปรับปรุงข้อมูล 27 กรกฎาคม 2562

 

ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center : OSSC)
 
 
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ให้บริการอนุญาตเกี่ยวกับ
1. สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
1.1 ยา
- ใบอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร
- ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
- ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์
- ใบอนุญาตผลิตอาหาร
- ใบอนุญาตใช้ฉลากอาหาร
- จดแจ้งผลิต / นำเข้าเครื่องสำอางควบคุม
- ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล
- ใบอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาล
- ใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย
- ใบอนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย
- ใบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างกำจัดสัตว์แมลง
- ใบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ประเภทที่ 1
- ใบอนุญาตครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ ประเภท 2, 3, 4
- ใบอนุญาตจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 2
- ใบอนุญาตผลิต จำหน่าย นำเข้า หรือ ส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 3
- ใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์
- ใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพ (ร้านนวด/สปา)
เบอร์โทรติดต่อ โทร. 043-221-125 
ต่อ 121, 082-316-4609 งานอาหาร/ยา/ยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์/บริหารเวชภัณฑ์/ITA 
ต่อ 137, 091-130-4634 ธุรการ/เครื่องสำอาง/วัตถุอันตราย/สมุนไพร/เครื่องมือแพทย์/งานสถานพยาบาล/การประกอบโรคศิลปะ/สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (นวดและสปา)
ต่อ 138, 082-316-4609 ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSSC)/เรื่องร้องเรียน Click!
ต่อ 151  รพ.สต./ปฐมภูมิ/เครือข่ายอปท./อย.น้อย/อสม.

หรือ Line

เพจการขออนญาต สสจ. 5 7 2562 Page 1