ปฏิทิน

Events for the week :
28 กันยายน 2020 - 04 ตุลาคม 2020
จันทร์
28 กันยายน
 • 08:00 - 17:00  คัดเลือกบรรจุ ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมเล็ก (ตึกใหม่ ชั้น 3)
 • 08:00 - 17:00  อบรมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติฯระดับจังหวัด ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
 • 13:00 - 17:00  ประชุมคณะกรรมการการเงินการคลังฯ ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม Video Conference (ตึกใหม่ ชั้น 3)
อังคาร
29 กันยายน
 • 08:00 - 17:00  ประชุมคณะกรรมการการเงินการคลังฯ ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม Video Conference (ตึกใหม่ ชั้น 3)
 • 08:00 - 17:00  ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินสนับสนุนกิจกรรมเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคฯ (ม.44) ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมชั้น 2 (ตึกเก่า)
 • 08:00 - 12:00  ประชุมไข้เลือดออก ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
 • 08:00 - 17:00  อบรมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติฯระดับจังหวัด ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมชั้น 2 (ตึกเก่า)
 • 09:00 - 12:00  ประชุมการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมกลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ
 • 09:00 - 17:00  อบรมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติฯระดับจังหวัด ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
 • 13:00 - 17:00  (Conf...กระทรวง)ประชุมชี้แจงผ่านระบบ VDO conference เรื่อง การดำเนินการตามกฎ กระทรวง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
พุธ
30 กันยายน
 • 08:00 - 17:00  ประชุม ผอ.รพ. ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
 • 08:00 - 17:00  ประชุม สสอ. ประชุม กวป.(บ่าย) ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมชั้น 2 (ตึกเก่า)
พฤหัสบดี
01 ตุลาคม
 • ประชุม R2R เภสัชกรรม ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมชั้น 2 (ตึกเก่า)
 • ผู้ตรวจราชการเขต 7 ประชุมคณะกรรมการเขต ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
 • 08:00 - 17:00  คัดเลือกบรรจุ ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม Video Conference (ตึกใหม่ ชั้น 3)
 • 08:00 - 17:00  คัดเลือกบรรจุ ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมเล็ก (ตึกใหม่ ชั้น 3)
ศุกร์
02 ตุลาคม
 • 08:00 - 17:00  คัดเลือกบรรจุ ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม Video Conference (ตึกใหม่ ชั้น 3)
 • 08:00 - 17:00  คัดเลือกบรรจุ ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมเล็ก (ตึกใหม่ ชั้น 3)
 • 08:00 - 17:00  ต่ออายุใบอนุญาต OSSC ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมชั้น 2 (ตึกเก่า)
 • 08:00 - 12:00  ประชุมกรรมการกิจกรรมชมรมจริยธรรม ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมกลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ
 • 08:00 - 17:00  ประชุมกลุ่มงาน พร.(ปฐมภูมิ+สช.) ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
เสาร์
03 ตุลาคม
 • -
อาทิตย์
04 ตุลาคม
 • -