การขออนุญาตเกี่ยวกับสถานพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562

 

กรณีขอเปิดคลินิกใหม่ (ขอใหม่)

1553677043388

 

*ถ่ายรูปภายนอก ภายในคลินิก แสดงสิ่งที่ท่านจัดเตรียมตามเกณฑ์มาตรฐานคลินิก ยื่มพร้อมเอกสารขออนุญาต เพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณาก่อนนัดตรวจสถานที่จริง*

 

ผู้ประกอบการที่ต้องการเปิดคลินิก (สถานพยาบาลประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน)  สามารถศึกษาคู่มือการเปิดคลินิกเบื้องต้นได้ดังนี้


คู่มือประชาชน


เอกสารคำขอที่ต้องใช้


แนวทางการตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน


กรณีแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตคลินิก (คลินิกที่ได้รับอนุญาตแล้ว)

 


การขออนุมัติโฆษณาสถานพยาบาล

***ผู้ประกอบการที่ต้องการโฆษณาสถานพยาบาล ต้องมีใบอนุญาตเปิดคลินิกก่อน จึงจะมายื่นคำขออนุมัติโฆษณาสถานพยาบาลได้***

 


การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฯ/ชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการฯ/การต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินการฯ

New! ชุดเอกสารคำขอต่ออายุสถานพยาบาล (คลินิก) ปี 2563

หมายเหตุ การกรอกแบบฟอร์มการต่ออายุ

 • คำขอชำระค่าธรรมเนียม ต้องกรอกทุกปี ค่าธรรมเนียม 500.-/ปี
 • คำขอต่ออายุใบดำเนินการสถานพยาบาล สพ.20 เขียนเมื่อหมดอายุ ทุก 2 ปี (ดูวันหมดอายุในใบดำเนินการ) ค่าธรรมเนียม 250.-/2 ปี *อย่าลืม ใบดำเนินการสถานพยาบาล (ตัวจริง) / ใบรับรองแพทย์ของแพทย์ผู้ดำเนินการ*/ สมุดทะเบียนสถานพยาบาล (เล่มเขียว)
 • คำขอต่ออายุใบประกอบกิจการสถานพยาบาล สพ.11 เขียนเมื่อหมดอายุ ทุก 10 ปี (ดูวันหมดอายุในใบประกอบกิจ) ค่าธรรมเนียม 1,000.-/10 ปี *แนบเอกสารหลักฐานตามรายละเอียดในแบบฟอร์ม*
 • รายงานประจำปี สพ.23 เขียนต่ออายุทุกปี
 • แบบประเมินตนเอง เขียนต่ออายุทุกปี
 • *กรณีไม่ได้มาด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ+ผู้รับมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท (กรณีบุคคลธรรมดา) 30 บาท (กรณีนิติบุคคล)*
 • **กรณีใบดำเนินการ หรือใบประกอบกิจการสถานพยาบาลหาย ต้องนำใบแจ้งความมาเพื่อขอออกใบใหม่ + ประกอบการต่ออายุ**

กรณีขอ วัตถุออกฤทธิ์ 2,3,4 

 • ค่าธรรมเนียม
  1. ต่ออายุ วจ.2 = 1,000.-./ปี/ ต่ออายุ ควจ.3, 4 = 500.-/ปี/ประเภท
  2. ม.44 300.-/ปี/ประเภท
 • ไม่ต้องใช้รูป เพราะปั๊มต่ออายุในใบอนุญาตเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ยื่นเอกสาร ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพแบบเบ็ดเสร็จ (OSSC) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โทร. 043-221-125 ต่อ 151 *ไม่รับเอกสารช่องทางอื่น กรณีเอกสารไม่ครบ ไม่รับเอกสาร* ติดต่อสอบถาม โทร. 043-221-125 ต่อ 138  หรือ QR code งานสถานพยาบาล

***กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่แล้วแจ้งให้แก้ไขปรับปรุง ให้ผู้ประกอบการดาวน์โหลด บันทึกข้อความ ขอส่งเอกสารแก้ไขปรับปรุงการตรวจสถานที่ ยื่นศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพแบบเบ็ดเสร็จ (OSSC)***

งานสถานพยาบาล officialคมอ ปชช. งานคลนก Page 01

 

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด ((ขอใหม่) ส.พ.1 คําขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาล ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน.pdf)(ขอใหม่) ส.พ.1 คําขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาล (ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน) (109 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด ((ขอใหม่) ส.พ.18 คำขอรับใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล คำขอเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินการ.pdf)(ขอใหม่) ส.พ.18 คำขอรับใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล คำขอเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินการ (85 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด ((ขอใหม่) ส.พ.2 แผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาล ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน.pdf)(ขอใหม่) ส.พ.2 แผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาล (ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน) (320 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด ((ขอใหม่) ส.พ.5 คําขออนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล.pdf)(ขอใหม่) ส.พ.5 คําขออนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (335 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด ((ขอใหม่) ส.พ.6 หนังสือแสดงความจํานงเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของผู้ประกอบวิชาชีพ.pdf)(ขอใหม่) ส.พ.6 หนังสือแสดงความจํานงเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล (429 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด ((ขอใหม่คลินิก) แบบคำขอจัดตั้งคลินิก.pdf)(ขอใหม่) แบบคำขอจัดตั้งคลินิก (382 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด ((สพ.1) คำขอเปิดคลินิก.pdf)(สพ.1) คำขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาล (ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน) (66 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด ((สพ.10) คำขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตประกอบกิจการ.pdf)(สพ.10) คำขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตประกอบกิจการ (182 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด ((สพ.11) ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ.pdf)(สพ.11) ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ (247 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด ((สพ.13) คำขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการ.pdf)(สพ.13) คำขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการ (133 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด ((สพ.14) คำขอเป็นผู้ประกอบกิจการต่อ กรณีตาย.pdf)(สพ.14) คำขอเป็นผู้ประกอบกิจการต่อ กรณีตาย (64 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด ((สพ.15) คำขอใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการและสมุดทะเบียน.pdf)(สพ.15) คำขอใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการและสมุดทะเบียน (123 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด ((สพ.16) คำขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ.pdf)(สพ.16) คำขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ (150 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด ((สพ.17) หนังสือแจ้งเลิกกิจการสถานพยาบาล.pdf)(สพ.17) หนังสือแจ้งเลิกกิจการสถานพยาบาล (133 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด ((สพ.18) คำขอใบอนุญาตและเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินการ.pdf)(สพ.18) คำขอใบอนุญาตและเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินการ (339 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด ((สพ.2) คำขอเปิดคลินิก.pdf)(สพ.2) แผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาล (ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน) (86 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด ((สพ.20) ต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินการ.pdf)(สพ.20) ต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินการ (250 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด ((สพ.21) คำขอใบแทนใบอนุญาตให้ดำเนินการ.pdf)(สพ.21) คำขอใบแทนใบอนุญาตให้ดำเนินการ (64 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด ((สพ.22) คำขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ดำเนินการ.pdf)(สพ.22) คำขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ดำเนินการ (167 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด ((สพ.23) รายงานประจำปีของสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน.pdf)(สพ.23) รายงานประจำปีของสถานพยาบาล (ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน) (277 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด ((สพ.3) คำขอเปิดคลินิก.pdf)(สพ.3) คำขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาล (รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน) (74 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด ((สพ.4) แผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน.pdf)(สพ.4) แผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาล (รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน) (72 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด ((สพ.5) คำขออนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล.pdf)(สพ.5) คำขออนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (76 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด ((สพ.6) หนังสือแสดงความจำนงเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของผู้ประกอบวิชาชีพ.pdf)(สพ.6) หนังสือแสดงความจำนงเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของผู้ประกอบวิชาชีพ (104 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (1 การขออนุญาตการประกอบกิจการและดำเนินการคลินิก_Final.pdf)คู่มือปชช 1. การขออนุญาตการประกอบกิจการและดำเนินการคลินิก.pdf (834 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (10 การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก_Final.pdf)คู่มือปชช 10. การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก.pdf (185 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (11 การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก.pdf)คูมือปชช 11. การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก.pdf (163 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (12 การโอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก.pdf)คู่มือปชช 12. การโอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก.pdf (156 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (13 การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก การขอใบแทนสมุดทะเบียนสถานพยาบาล.pdf)คู่มือปชช 13. การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก การขอใบแทนสมุดทะเบียนฯ (124 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (15 การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินการโรงพยาบาล (กรณีใช้ต่ออายุใบเดิม).pdf)คู่มือปชช 15. การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินการโรงพยาบาล (กรณีใช้ต่ออายุใบเดิม) (146 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (16 การชำระค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล.pdf)คู่มือปชช 16. การชำระค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล (139 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (17 โฆษณาสถานพยาบาลประเภทที่ 1.pdf)คู่มือปชช 17. การขออนุญาตโฆษณาสถานพยาบาลประเภทที่ 1 (203 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (18 โฆษณาสถานพยาบาลประเภทที่ 2.pdf)คู่มือปชช 18. การขออนุญาตโฆษณาสถานพยาบาลประเภทที่ 2 (171 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (2 การขอต่อใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก_Final.pdf)คู่มือปชช 2. การขอต่อใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก.pdf (288 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (3 การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก_Final.pdf)คู่มือปชช 3. การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก.pdf (234 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (4 การขอเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินการคลินิก_Final.pdf)คู่มือปชช 4. การขอเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินการคลินิก.pdf (278 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (5 การขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการคลินิก.pdf)คู่มือปชช 5. การขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการคลินิก.pdf (160 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (6 การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก_final.pdf)คู่มือปชช 6. การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก.pdf (134 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (7 การแสดงความจำนงเป็นผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก กรณีผู้รับอนุญาตตาย_Final.pdf)คู่มือปชช 7. การแสดงความจำนงเป็นผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการฯ กรณีผู้รับอนุญาตตาย (199 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (8 การแจ้งเลิกคลินิก_Final.pdf)คู่มือปชช 8. การแจ้งเลิกคลินิก.pdf (175 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (9 การชำระค่าธรรมเนียมคลินิก_final.pdf)คู่มือปชช 9. การชำระค่าธรรมเนียมคลินิก.pdf (248 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล พ.ศ. 2558.pdf)กฎกระทรวง กำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล พ.ศ. 2558 (264 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (กฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพและจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล พ.ศ.2558.pdf)กฎกระทรวง กำหนดวิชาชีพและจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล พ.ศ.2558 (180 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (กฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบกิจการสถานพยาบาล พ.ศ.2545 (รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.2 พ.ศ.2550).pdf)กฎกระทรวง ว่าด้วยการประกอบกิจการสถานพยาบาล พ.ศ.2545 (รวมแก้ไข ฉ.2 พ.ศ.2550) (220 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (การขออนุญาตเปิดคลินิกทุกประเภท ให้เตรียมเอกสารหลักฐาน _ฉบับเเก้ไข.pdf)การขออนุญาตเปิดคลินิกทุกประเภท ให้เตรียมเอกสารหลักฐาน (2265 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (การโฆษณาหรือประกาศ การขออนุมัติโฆษณา และค่าใช้จ่ายในการตรวจข้อความ.pdf)การโฆษณาหรือประกาศ การขออนุมัติโฆษณา และค่าใช้จ่ายในการตรวจข้อความ (342 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (คำขอชำระค่าธรรมเนียมประกอบกิจการสถานพยาบาล.pdf)คำขอชำระค่าธรรมเนียมประกอบกิจการสถานพยาบาล (260 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (คำขอรับใบแทนหนังสืออนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล.pdf)คำขอรับใบแทนหนังสืออนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล (118 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (คำขออนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล.pdf)คำขออนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล (152 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (คำประกาศสิทธิผู้ป่วย.pdf)คำประกาศสิทธิผู้ป่วย (402 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (คำแนะนำการชำระค่าธรรมเนียม.pdf)คำแนะนำการชำระค่าธรรมเนียม (445 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (คู่มือประชาชน การแจ้งเลิกคลินิก.pdf)คู่มือประชาชน การแจ้งเลิกคลินิก (138 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (คู่มือผู้ดำเนินการสถานพยาบาล.pdf)คู่มือ ผู้ดำเนินการสถานพยาบาล (709 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (คู่มือแนวทางการเปิดคลินิก.pdf)คู่มือ แนวทางการเปิดคลินิก (957 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (ชำระค่าธรรมเนียม.pdf)ชำระค่าธรรมเนียม (76 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (ชุดคำขอต่ออายุสถานพยาบาล (คลินิก) ปี 2563.pdf)New! ชุดเอกสารคำขอต่ออายุสถานพยาบาล (คลินิก) ปี 2563 (1423 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (บันทึกข้อความ ขอส่งเอกสารแก้ไขปรับปรุงการตรวจสถานที่.pdf)บันทึกข้อความ ขอส่งเอกสารแก้ไขปรับปรุงการตรวจสถานที่ New! (94 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (ประกาศกรมฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประกาศ.pdf)ประกาศกรมฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประกาศ (202 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง สถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับ.pdf)ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง สถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับ (228 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม ฉ.4 พ.ศ.2559).pdf)พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม ฉ.4 พ.ศ.2559) (220 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (รายการยาสามัญประจำบ้านสำหรับคลินิกการพยาบาล.pdf)รายการยาสามัญประจำบ้านสำหรับคลินิกการพยาบาล (321 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (หนังสือมอบอำนาจ.pdf)หนังสือมอบอำนาจ (267 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (เเนวทางการตั้งชื่อคลินิก.pdf)เเนวทางการตั้งชื่อคลินิก (469 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบตรวจมาตรฐาน กายภาพบำบัด.pdf)แบบตรวจมาตรฐาน กายภาพบำบัด (199 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบตรวจมาตรฐาน การพยาบาลและการผดุงครรภ์.pdf)แบบตรวจมาตรฐาน การพยาบาลและการผดุงครรภ์ (444 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบตรวจมาตรฐาน คลินิกกายอุปกรณ์.pdf)แบบตรวจมาตรฐาน คลินิกกายอุปกรณ์ (110 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบตรวจมาตรฐาน คลินิกการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย.pdf)แบบตรวจมาตรฐาน คลินิกการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย (117 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบตรวจมาตรฐาน คลินิกการแพทย์แผนจีน.pdf)แบบตรวจมาตรฐาน คลินิกการแพทย์แผนจีน (174 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบตรวจมาตรฐาน คลินิกกิจกรรมบำบัด.pdf)แบบตรวจมาตรฐาน คลินิกกิจกรรมบำบัด (162 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบตรวจมาตรฐาน คลินิกทันตกรรมและคลินิกเฉพาะทางด้านทันตกรรม.pdf)แบบตรวจมาตรฐาน คลินิกทันตกรรมและคลินิกเฉพาะทางด้านทันตกรรม (875 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบตรวจมาตรฐาน คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม.pdf)แบบตรวจมาตรฐาน คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม (565 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบตรวจมาตรฐาน คลินิกเทคนิคการแพทย์.pdf)แบบตรวจมาตรฐาน คลินิกเทคนิคการแพทย์ (173 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบตรวจมาตรฐาน คลินิกเทคโนหัวใจและทรวงอก.pdf)แบบตรวจมาตรฐาน คลินิกเทคโนหัวใจและทรวงอก (105 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบตรวจมาตรฐาน คลินิกเวชกรรม.pdf)แบบตรวจมาตรฐาน คลินิกเวชกรรม (111 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบตรวจมาตรฐาน คลินิกแผนไทยประยุกต์.pdf)แบบตรวจมาตรฐาน คลินิกแผนไทยประยุกต์ (204 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบตรวจมาตรฐาน จิตวิทยาคลินิก.pdf)แบบตรวจมาตรฐาน จิตวิทยาคลินิก (133 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบตรวจมาตรฐาน รังสีเทคนิค.pdf)แบบตรวจมาตรฐาน รังสีเทคนิค (182 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบตรวจมาตรฐาน แพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย.pdf)แบบตรวจมาตรฐาน แพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย (340 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบตรวจมาตรฐาน แพทย์แผนไทย ด้านการผดุงครรภ์ไทย.pdf)แบบตรวจมาตรฐาน แพทย์แผนไทย ด้านการผดุงครรภ์ไทย (216 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบตรวจมาตรฐาน แพทย์แผนไทย ด้านเวชกรรมไทย.pdf)แบบตรวจมาตรฐาน แพทย์แผนไทย ด้านเวชกรรมไทย (318 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล (ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน).pdf)แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล (ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน) (684 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบฟอร์มแจ้งเลิกกิจการ.pdf)(แจ้งเลิก) กิจการ (173 ดาวน์โหลด)