กลุ่มงานควบคุมโรค งานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ขอจัดส่งประเด็นสารรณรงค์วันหัวใจโลก  เพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์และการดำเนินงานในพื้นที่  ซึ่งวันหัวใจโลกจะตรงกับวันที่ 29 กันยายนของทุกปี

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ตามแนวทางการรับส่งข้อมูลลงทะเบียน กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ขอนแก่น จัดทำรายงานจำนวนประชากร โดยใช้ข้อมูลจาก DBPOP ที่ได้รับจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อใช้ควบคุมกำกับการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพในจังหวัดขอนแก่น ข้อมูลที่เผยแพร่ประกอบไปด้วย

ส่วนข้อมูลดิบของ DBPOP นั้นจะแชร์ให้กับเจ้าหน้าที่ทะเบียนอำเภอเพื่อนำไปนำเข้าระบบเวชระเบียน รพ.ผ่านทางบริการDropboxเท่านั้น

 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดกรองเบื้องต้น โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558  ประกาศ   แผนผังห้องสอบ   ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ  ตัวอย่างกระดาษคำตอบ  ข้อสอบเก่า

 1. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ) ระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งเภสัชกร (ด้านเภสัชกรรมคลินิกหรือเภสัชสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ 

2. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ 

คลิกดูรายละเอียด และดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร

  ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดกรองเบื้องต้น โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558  ประกาศ   แผนผังห้องสอบ   ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ  ตัวอย่างกระดาษคำตอบ
 ให้ผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 
รับหนังสือส่งตัวพิมลายนิ้วมือและตรวจสอบประวัติ ด้วยตนเอง ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
คลิกดูรายละเอียด

ภายในวันที่ 10 กันยายน 2557

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่
alt
 ขอชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ระหว่างโรงพยาบาลขอนแก่นและโรงพยาบาล Kumamoto ประเทศญี่ปุ่น 
“The 3rd International Conference Between KKH and KMC”
วันที่ ๑๕ – ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี  โรงพยาบาลขอนแก่น 
 
     ขอเชิญบุคลากร รพ.ขอนแก่น และผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ระหว่างโรงพยาบาลขอนแก่นและโรงพยาบาล Kumamoto ประเทศญี่ปุ่น “The 3rd International Conference Between KKH and KMC” ในวันที่ ๑๕ – ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี  โรงพยาบาลขอนแก่น 
 
กำหนดการ
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗
๐๙.๐๐ ลงทะเบียน ประชุมวิชาการ
๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. เยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. พิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ
                        การแสดงรำไทย ๑ ชุด 
            กล่าวต้อนรับ โดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น
            กล่าวรายงาน โดย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
            กล่าวเปิด โดย ผู้ตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ ๗
            ชม Multimedia สรุปผลโครงการ MOU ปี พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗ 
                 พิธีลงนาม  MOU ระหว่าง KMC และ KKH ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒
๑๑.๐๐–๑๕.๓๐ น. นำเสนอวิชาการ ๖ เรื่องๆ ละ ๒๕ นาที (นำเสนอ ๑๕ นาที ซักถาม ๑๐ นาที)
๑๑.๐๐–๑๑.๒๕ น. เรื่อง The actual conduction of nursing administration in KMC 
                                   by Ms.Etsuko Saeki, Director of Nursing Department
๑๑.๒๖–๑๑.๕๐ น.  เรื่อง Nursing Management in KKH 
                                   by Ms.Wilaiwan Nuangnasuwan, Director of Nursing Department
๑๒.๐๐–๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุมแก่นเพชร
๑๓.๐๐–๑๓.๒๕ น. เรื่อง Disaster Medicine ~ current situation and activities in Japan and KMC
                    by Dr. Kazuki  Matsumura, Junior resident
๑๓.๒๖–๑๓.๕๐ น. ER Training in KKH by Dr.Narudee Srisang, Head of emergency Room Department And Dr.Piyachat Sasipattarepong, Resident
๑๓.๕๑–๑๔.๑๕ น.  เรื่อง The outline and management of KMC, by Mr. Hiroki Inoue, Chief of Office Division
๑๔.๑๖–๑๔.๔๐ น. เรื่อง The outline and management of KKH, 
                                 by Ms. Duanpen Phiriyawat, Assistant Director  of Administration and Chief of Personal Division
๑๔.๔๑–๑๕.๐๐ น. ซักถาม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ปิดประชุม 

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์ HRD รพ.ขอนแก่น 043-336789 ต่อ 1462 , 1333 หรือ 043-238954
altalt 
โรงพยาบาลขอนแก่น ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปี 2557
(Disability and Elderly Day : DE DAY)
 
     ด้วย ศูนย์ประสานงานผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลต่อเนื่อง โรงพยาบาลขอนแก่น ได้กำหนดจัดการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปี 2557(Disability and Elderly Day : DE DAY)  ในวันที่ 9 กันยายน 2557 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพฯ 
    การจัดการประชุมสัมมนาวิชาการฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีของกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรมในบริบทของงานด้านการแพทย์ (ตรวจสุขภาพ ให้คำแนะนำด้านสุขภาพ) ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านอาชีพ เพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ ของจังหวัดขอนแก่น อีกทั้งเพื่อเป็นเวทีรวบรวมเครือข่าย องค์กร กลุ่มที่ดำเนินงานด้านคนพิการ/ผู้สูงอายุ และแลกเปลี่ยน เรียนรู้  เผยแพร่ผลงาน การดำเนินงานของอาสาสมัคร ผู้ดูแลคนพิการ/ผู้สูงอายุ และบุคลากรด้านต่างๆทางการแพทย์ ทางสังคม 
     นอกจากนี้ ยังมีการเสวนา เรื่อง “นโยบายสาธารณะทางสังคมกับความเข้มแข็งของคนพิการ” และการนำเสนอผลงานวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นงานพัฒนาคุณภาพ (CQI) / นวัตกรรม (Innovation) / งานวิจัย
     ดังนั้น จึงขอเชิญบุคลากร รพ.ขอนแก่น และผู้ที่สนใจร่วมพิธีเปิดงานการประชุมสัมมนาวิชาการคนพิการและผู้สูงอายุ  โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปี 2557 ในวันและเวลาดังกล่าว
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ศูนย์ดูแลคนพิการแบบครบวงจร โรงพยาบาลขอนแก่น 043 – 336789 ต่อ 3762 , 1321
 

ค้นหาข้อมูลใน kkpho

ห้องประชุมวันนี้

เวปไซต์แนะนำ


Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1616
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1999
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้5559
mod_vvisit_counterเดือนนี้39674

Who's Online

เรามี 29 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคล

โลโก้สุขศาลาขอนแก่น

 

มีอะไรใหม่

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น_(72)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์_(95)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมวิ่งก่อสร้าง จำนวน 3 รายการรวมในคราวเดียวกัน ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น_(63)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกันสาดและต่อเติมอาคารสอ.(ห้องตรวจและห้องสังเกตอาการ) รพ.สต.บ้านโนนม่วง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น_(79)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด_(101)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาวัสดุคอมพิวเตอร์_(102)
ไฟล์ ไอคอน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)_(90)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาจ้างเหม่สิ้งก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานฯ รพ.ซำสูง ครั้งที่ 4_(103)
ไฟล์ ไอคอน สอบราคาจ้างเหมาสิ่งก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ งปม.57 ที่ รพ.ซำสูง ครั้งที่ 3 _(161)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ด้วยเงินงบค่าเสื่อมปี 2556(เงินบำรุง)_(169)

ไฟล์จากงานพัสดุ

ไฟล์ ไอคอน คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นฉบับล่าสุดลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557_(177)
ไฟล์ ไอคอน สถานที่ได้รับจัดสรรงบค่าเสื่อมปี 2557 ที่แจ้งให้จังหวัดจัดซื้อ_(143)
ไฟล์ ไอคอน แจ้งเข้าติดตั้งสายไฟฟ้า(เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 300 กิโลวัตต์)ให้ รพ.น้ำพอง_(33)
ไฟล์ ไอคอน ขอเชิญเข้าร่วมอบรมฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ"_(148)
ไฟล์ ไอคอน สอบราคาจ้างทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม_(95)
ไฟล์ ไอคอน ตัวอย่างขั้นการการขออนุมัติรื้อถอนอาคารราชพัสดุ_(127)
ไฟล์ ไอคอน ตัวอย่างขั้นตอยการจำหน่ายครุภัณฑ์_(142)
ไฟล์ ไอคอน แจ้งส่งมอบรถพยาบาล 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 14.00 ที่ สสจ.ขอนแก่น_(94)
ไฟล์ ไอคอน แจ้งเปลี่ยนแปลงวันส่งมอบ ยูนิตทำฟัน_(127)
ไฟล์ ไอคอน แจ้งส่งมอบครุภัณฑ์ทันตกรรม รายการ ยูนิตทำฟันทันตแพทย์ _(107)

ร่าง TOR

ไฟล์ ไอคอน ร่างTOR จ้างเหมาให้บริการฟอกไต ที่โรงพยาบาลมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น_(14)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น_(17)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศเผยแพร่ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน 3 รายการรวมในคราวเดียวกันที่ สสจ.ขอนแก่น_(23)
ไฟล์ ไอคอน เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาติดตั้งกันสาดและต่อเติมอาคารสถานีอนามัย(ห้องตรวจและห้องสังเกตอาการ) ที่ รพ.สต.บ้านโนนม่วง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น _(23)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่างTORเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า300 กิโลวัตต์ ครั้งที่ 2 งบค่าเสื่อมปี2556(เงินบำรุง)_(8)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่างTORและเอกสารประกวดราคาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า300 KVงบค่าเสื่อมปี2556(เงินบำรุง)_(96)
ไฟล์ ไอคอน ร่างTOR เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งเดินสาย รพ.น้ำพอง _(100)
ไฟล์ ไอคอน ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 4 รายการ งบค่าเสื่อมปี 2556_(276)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคา ค.ทันตกรรม งบค่าเสื่อมปี 2556_(333)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาเครื่องx-rayงบค่าเสื่อมปี56_(359)