คู่มือประชาชน

สำหรับติดต่อราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

 เขตสุขภาพที่ 7  ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรม โครงการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ  (Health Technology Assessment )  ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมไอโฮเต็ล ขอนแก่น  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  รับจำนวนจำกัด

  ---->>กำหนดการ
  ---->>ใบสมัคร

หมดเขตรับสมัคร วันที่  24 กรกฎาคม 2558  


altหน่วยบริการทุกแห่ง กรุณาตรวจสอบข้อมูลสรุปผลการประเมินฯ  ปรับปรุงใหม่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2558  คลิกดาวน์โหลดดูรายละเอียด  alt

 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นคลิกดูรายละเอียด
 คลิกที่นี่

ประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบการประกันสุขภาพคนต่างด้าวและบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมหน้าเมือง โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

ตามที่กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จัดประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบการประกันสุขภาพคนต่างด้าวและบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ เมื่อวันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมหน้าเมือง  โรงแรมเจริญธานี  จังหวัดขอนแก่นนั้น กลุ่มงานประกันสุขภาพขอส่งเอกสารประกอบการประชุมเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้สนใจ ศึกษาแนวทางการดำเนินงานประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแนวทางประกันสุขภาพกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ของจังหวัดขอนแก่น โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์นี้

กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ขอนแก่น ดำเนินการจัดทำรายงานจำนวนประชากรแยกตามสิทธิประกันสุขภาพ รายเดือนเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้หน่วยบริการ โดยแบ่งรายงานออกเป็นดังนี้

 1. byHPรายงานประชากรตามสิทธิแยกรายโรงพยาบาล รายงานจำนวนประชากรตามสิทธิประกันสุขภาพแยกรายหน่วยบริการโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น
 2. byPCUรายงานประชากรตามสิทธิแยกรายหน่วยบริการปฏมภูมิ สรุปจำนวนประชากรบัตรทองตามสิทธิแยกรายหน่วยบริการปฏมภูมิในจังหวัดขอนแก่น
 3. byDISรายงานประชากรตามสิทธิแยกรายอำเภอ รายงานจำนวนประชากรตามสิทธิประกันสุขภาพแยกรายอำเภอ
 4. byMOOรายงานประชากรตามสิทธิแยกรายหมู่บ้าน รายงานจำนวนประชากรตามสิทธิแยกรายหมู่บ้านในจังหวัดขอนแก่น
 บุคลากรที่ประสงค์จะสมัครสอบเพื่อศึกษาภายในประเทศ ปีการศึกษา 2559 รวมทั้งการฝึกอบรมที่มีระยะเวลา 10 วันทำการ ขึ้นไป หรือ ที่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป ให้ยื่่นใบแสดงความจำนงขอสมัครสอบเพื่อศึกษาฝึกอบรมฯ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2558 หากพ้นกำหนดจะไม่พิจารณาอนุมัติ  สรุปแนวทางการลาศึกษาฝึกอบรม     แบบฟอร์มแสดงความจำนงฯ   แบบสรุปข้อมูลการแสดงความจำนงฯ   ใบลาและสัญญาฯ

ด่วน!!!  หน่วยบริการทุกแห่ง กรุณาตรวจสอบข้อมูล ผลการประเมินมาตรฐานของ รพ.สส.พท. สรุปผลการให้บริการ และการประเมินมาตรฐานสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ปี ๒๕๕๘ ของ รพ. และ รพ.สต.ทุกแห่ง ของ สสจ.ขอนแก่น คลิกดาวน์โหลดดูรายละเอียด alt   alt

ไฟล์มาใหม่

ไฟล์ ไอคอน injury surveillance in Khonkaen_วรัญชภรณ์_เอกสารประชุมระบาดการบาดเจ็บ 24-25 กย.58 ณ กรีน โฮเตล_(13)
ไฟล์ ไอคอน ระบบข้อมูลบาดเจ็บทาถนนเขต7และจ.ขอนแก่น_วรัญชภรณ_เอกสารประชุมระบาดการบาดเจ็บ 24-25 กย.58 ณ กรีน โฮเตล_(16)
ไฟล์ ไอคอน โปรแกรม ACC-IS KhonKaen_อ.โสภณ_เอกสารประชุมระบาดการบาดเจ็บ 24-25 กย.58 ณ กรีน โฮเตล_(22)
ไฟล์ ไอคอน การสอบสวนบาดเจ็บสหสาขา_อ.ณัฐกานต์_เอกสารประชุมระบาดการบาดเจ็บ 24-25 กย.58 ณ กรีน โฮเตล_(19)
ไฟล์ ไอคอน การพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา_อ.พิมพ์ภา_เอกสารประชุมระบาดการบาดเจ็บ 24-25 กย.58 ณ กรีน โฮเตล_(0)
ไฟล์ ไอคอน Situation of Road Safety in Thailand_อ.วิทยา2/2_เอกสารประชุมระบาดการบาดเจ็บ 24-25 กย.58 ณ กรีน โฮเตล_(9)
ไฟล์ ไอคอน Situation of Road Safety in Thailand_อ.วิทยา1/2_เอกสารประชุมระบาดการบาดเจ็บ 24-25 กย.58 ณ กรีน โฮเตล_(11)
ไฟล์ ไอคอน คืบหน้าด่านชุมชน_เอกสารประชุมระบาดการบาดเจ็บ 24-25 กย.58 ณ กรีน โฮเตล_(9)
ไฟล์ ไอคอน ถอดบทเรียนอุบัติเหตุรถพยาบาล_เอกสารประชุมระบาดการบาดเจ็บ 24-25 กย.58 ณ กรีน โฮเตล_(10)
ไฟล์ ไอคอน หนังสือเชิญ สสอ. ประชุมระบาดวิทยา 25 กันยายน 2558 ณ กรีน โฮเตล ขอนแก่น_(60)

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอโนนศิลา_(10)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2400ซีซีฯdoublecab งปม.2559 _(8)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ให้แก่ สสจ.ขก. ด้วยเงินงบประมาณปี 2559_(9)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติฯ ด้วยเงินงบประมาณปี 2559_(8)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องอัดอากาศ งบประมาณปี 2559_(9)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500mA.แบบตั้งพื้น งบประมาณปี 2559_(7)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล รพ.น้ำพอง งปม.2559_(17)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธี e-bidding รายการเตียงผ่าตัดศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ งบประมาณปี 2559_(8)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธี e-bidding รายการกล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องระบบวีดีทัศน์ งปม.2559_(11)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง_(27)

ราคากลางพัสดุ

ไฟล์ ไอคอน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)เครื่องx ray 500 mAงบประมาณปี 2559_(14)
ไฟล์ ไอคอน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)เครื่องอบฆ่าเชื้อฯงบประมาณปี 2559_(8)
ไฟล์ ไอคอน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) เครื่องช่วยหายใจฯ งบประมาณปี 2559_(8)
ไฟล์ ไอคอน ตารางแสดงวงเงินเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง)เตียงผ่าตัดฯ รพ.น้ำพอง งปม.2559_(9)
ไฟล์ ไอคอน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 114 เตียง รพ.น้ำพอง_(10)
ไฟล์ ไอคอน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง(อ้างอิง) เตียงผ่าตัดศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์_(10)
ไฟล์ ไอคอน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง(อ้างอิง) กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องพร้อมระบบวีดีทัศน์_(10)
ไฟล์ ไอคอน ราคากลางอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง(12ครอบครัว) รพ.บ้านฝาง_(0)
ไฟล์ ไอคอน ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น_(28)
ไฟล์ ไอคอน ราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วไม้สังเคราะห์_(70)

ไฟล์จากงานพัสดุ

ไฟล์ ไอคอน แจ้งส่งมอบยูนิตทำฟัน จัดซื้อด้วยเงินงบค่าเสื่อมระดับประเทศปี 2557 ให้แก่ รพ.แวงใหญ่,เปือยน้อย,บ้านไผ_(4)
ไฟล์ ไอคอน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เตียงผ่าตัดศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ จำนวน 1 เครื่อง รพ.บ้านไผ่ งบประมาณปี 2559_(7)
ไฟล์ ไอคอน ประกวดราคา กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องพร้อมระบบวิดีทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง รพ.น้ำพอง ปี 2559_(8)
ไฟล์ ไอคอน แจ้งส่งมอบเครื่องนึ่งฯ800 ลิตร และ เครื่องอบฯ 150 ลิตร งบกระตุ้น ศก.2558_(12)
ไฟล์ ไอคอน แจ้งตรวจรับเครื่องนึ่งฯ 350 ลิตร 4 เครื่อง รพ.โนนศิลา,โคกโพธิ์ไชย,หนองนาคำ,เวียงเก่า งบกระตุ้น ศก.58_(10)
ไฟล์ ไอคอน แจ้งส่งมอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 300 kw ด้วยเงินงบกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ 3 เดือนแรก ปี 2558_(10)
ไฟล์ ไอคอน แจ้งส่งมอบเครื่องx-ray ขนาด ไม่น้อยกว่า 100 เอ็มเอ ให้แก่ รพ.อุบลรัตน์ งบค่าเสื่อมระดับประเทศปี 2557_(11)
ไฟล์ ไอคอน แจ้งส่งมอบเครื่องกระตุกฯให้แก่ รพช.ในเขตจังหวัดขอนแก่น งบค่าเสื่อมระดับประเทศปี 2557_(11)
ไฟล์ ไอคอน แจ้งส่งมอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 300 kw งบค่าเสื่อมปี 2556(เงินบำรุง)ให้แก่ รพ.เปือยน้อย,รพ.แวงใหญ่_(13)
ไฟล์ ไอคอน แผนจัดซื้อ จัดจ้างด้วยเงินงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประจำปี งบประมาณพ.ศ. 2559 _(111)

ร่าง TOR

ไฟล์ ไอคอน ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 114 เตียง รพ.น้ำพอง_(6)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่างจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง(12ครอบครัว)_(0)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่าง TOR ชุดส่องกล้องผ่าตัดอวัยวะภายใน งบค่าเสื่อมปีงบประมาณ 2557_(46)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่าง TOR เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า300KWงบค่าเสื่อมระดับประเทศ 2557_(100)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน 11 รายการ _(127)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่าง TOR และเอกสารประกวดราคา รถพยาบาล(รถตู้) จัดซื้อด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ปีงปม.2558_(105)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของ(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคางานอาคารผู้ป่วย 114 เตียง รพ.ชุมแพ(ครั้งที่ 2)_(121)
ไฟล์ ไอคอน ประการเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคางานอาคารผู้ป่วย 114 เตียง รพ.บ้านไผ่(ครั้งที่ 2)_(137)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคา อาคารผู้ป่วยนอก รพ.บ้านไผ่(ครั้งที่ 2)_(146)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา(รถบรรทุกฯ) งบค่าเสื่อมปี 2557(เงินบำรุง) ครั้งที่ 2_(123)

ค้นหาข้อมูลใน kkpho

ห้องประชุมวันนี้

เวปไซต์แนะนำ


Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้111
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1189
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้4986
mod_vvisit_counterเดือนนี้8981

Who's Online

เรามี 18 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

งานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน

ไฟล์ ไอคอน 1กระดาษทำการและแบบสอบทาน2558_(279)
ไฟล์ ไอคอน (ว 96) รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขอ_(537)
ไฟล์ ไอคอน ตอบหารือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยบุคลากรกองคลัง_(868)
ไฟล์ ไอคอน ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554_(610)
ไฟล์ ไอคอน อัตราค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ของสำนักงบประมาณ_(569)
ไฟล์ ไอคอน (ว 413) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ _(432)
ไฟล์ ไอคอน เอกสารตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายฯ_(571)
ไฟล์ ไอคอน ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2537_(1658)
ไฟล์ ไอคอน คู่มือตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น_(8417)

โลโก้สุขศาลาขอนแก่น

 

โลโก้ สสจ.ขอนแก่น