ให้ผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 
รับหนังสือส่งตัวพิมลายนิ้วมือและตรวจสอบประวัติ ด้วยตนเอง ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
คลิกดูรายละเอียด

ภายในวันที่ 10 กันยายน 2557

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่
alt
 ขอชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ระหว่างโรงพยาบาลขอนแก่นและโรงพยาบาล Kumamoto ประเทศญี่ปุ่น 
“The 3rd International Conference Between KKH and KMC”
วันที่ ๑๕ – ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี  โรงพยาบาลขอนแก่น 
 
     ขอเชิญบุคลากร รพ.ขอนแก่น และผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ระหว่างโรงพยาบาลขอนแก่นและโรงพยาบาล Kumamoto ประเทศญี่ปุ่น “The 3rd International Conference Between KKH and KMC” ในวันที่ ๑๕ – ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี  โรงพยาบาลขอนแก่น 
 
กำหนดการ
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗
๐๙.๐๐ ลงทะเบียน ประชุมวิชาการ
๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. เยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. พิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ
                        การแสดงรำไทย ๑ ชุด 
            กล่าวต้อนรับ โดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น
            กล่าวรายงาน โดย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
            กล่าวเปิด โดย ผู้ตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ ๗
            ชม Multimedia สรุปผลโครงการ MOU ปี พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗ 
                 พิธีลงนาม  MOU ระหว่าง KMC และ KKH ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒
๑๑.๐๐–๑๕.๓๐ น. นำเสนอวิชาการ ๖ เรื่องๆ ละ ๒๕ นาที (นำเสนอ ๑๕ นาที ซักถาม ๑๐ นาที)
๑๑.๐๐–๑๑.๒๕ น. เรื่อง The actual conduction of nursing administration in KMC 
                                   by Ms.Etsuko Saeki, Director of Nursing Department
๑๑.๒๖–๑๑.๕๐ น.  เรื่อง Nursing Management in KKH 
                                   by Ms.Wilaiwan Nuangnasuwan, Director of Nursing Department
๑๒.๐๐–๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุมแก่นเพชร
๑๓.๐๐–๑๓.๒๕ น. เรื่อง Disaster Medicine ~ current situation and activities in Japan and KMC
                    by Dr. Kazuki  Matsumura, Junior resident
๑๓.๒๖–๑๓.๕๐ น. ER Training in KKH by Dr.Narudee Srisang, Head of emergency Room Department And Dr.Piyachat Sasipattarepong, Resident
๑๓.๕๑–๑๔.๑๕ น.  เรื่อง The outline and management of KMC, by Mr. Hiroki Inoue, Chief of Office Division
๑๔.๑๖–๑๔.๔๐ น. เรื่อง The outline and management of KKH, 
                                 by Ms. Duanpen Phiriyawat, Assistant Director  of Administration and Chief of Personal Division
๑๔.๔๑–๑๕.๐๐ น. ซักถาม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ปิดประชุม 

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์ HRD รพ.ขอนแก่น 043-336789 ต่อ 1462 , 1333 หรือ 043-238954
altalt 
โรงพยาบาลขอนแก่น ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปี 2557
(Disability and Elderly Day : DE DAY)
 
     ด้วย ศูนย์ประสานงานผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลต่อเนื่อง โรงพยาบาลขอนแก่น ได้กำหนดจัดการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปี 2557(Disability and Elderly Day : DE DAY)  ในวันที่ 9 กันยายน 2557 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพฯ 
    การจัดการประชุมสัมมนาวิชาการฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีของกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรมในบริบทของงานด้านการแพทย์ (ตรวจสุขภาพ ให้คำแนะนำด้านสุขภาพ) ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านอาชีพ เพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ ของจังหวัดขอนแก่น อีกทั้งเพื่อเป็นเวทีรวบรวมเครือข่าย องค์กร กลุ่มที่ดำเนินงานด้านคนพิการ/ผู้สูงอายุ และแลกเปลี่ยน เรียนรู้  เผยแพร่ผลงาน การดำเนินงานของอาสาสมัคร ผู้ดูแลคนพิการ/ผู้สูงอายุ และบุคลากรด้านต่างๆทางการแพทย์ ทางสังคม 
     นอกจากนี้ ยังมีการเสวนา เรื่อง “นโยบายสาธารณะทางสังคมกับความเข้มแข็งของคนพิการ” และการนำเสนอผลงานวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นงานพัฒนาคุณภาพ (CQI) / นวัตกรรม (Innovation) / งานวิจัย
     ดังนั้น จึงขอเชิญบุคลากร รพ.ขอนแก่น และผู้ที่สนใจร่วมพิธีเปิดงานการประชุมสัมมนาวิชาการคนพิการและผู้สูงอายุ  โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปี 2557 ในวันและเวลาดังกล่าว
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ศูนย์ดูแลคนพิการแบบครบวงจร โรงพยาบาลขอนแก่น 043 – 336789 ต่อ 3762 , 1321
 

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดำเนินโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของพนักงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนั้น [วีดีโอแนะนำ] ได้มีการตกลงเรื่องวันเกิดสิทธิและหมดสิทธิประกันสุขภาพเป็นรอบโดยเดิมกำหนดรอบเกิดสิทธิเป็นทุกวันที่ 4 และ 19 ของเดือนและกำหนดวันหมดสิทธิเบิกจ่ายตรงเป็นทุกวันนั้น สปสช.แจ้งว่าเพื่อให้การใช้สิทธิสวัสดิการเกิดความต่อเนื่องกันระหว่างรอเกิดสิทธิและหมดสิทธิสวัสดิการ จึงปรับวันเกิดสิทธิเป็นทุกวันที่ 4 และ 18 ของทุกเดือนแทน และกำหนดวันหมดสิทธิตามรอบนี้เหมือนวันเกิดสิทธิ โดยหากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดราชการจะเลื่อนวันเกิดสิทธิเป็นวันทำการถัดไป ตามรายละเอียดหนังสือที่ สปสช.2.56/ว.0276 กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ขอนแก่นจึงขอประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านทราบ เพื่อแนะนำการใช้บริการแก่ผู้มีสิทธิต่อไป ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://opt.localfund.org/

         alt

        สสจ ขก  ขอเชิญผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล ๔๓ แฟ้ม และ ๒๑ แฟ้มของโรงพยาบาล  และผู้ดูแลระบบอำเภอนำร่องได้แก่ อ เมือง  บ้านฝาง เขาสวนกวาง ชุมแพ พล แห่งละ 1 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ Takis เพื่อเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล 21 และ 43 แฟ้ม และพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบฐานข้อมูลของโรงพยาบาล/สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนำร่อง ในวันที่ 1-5 กันยายน 2557 เวลา 8.30 น.  - 16.30 น.  ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  และเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้  โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ www.kkpho.go.th ภายใน วันที่ 27 สิงหาคม 2557 รายละเอียดตามไฟล์แนบ   คลิกลงทะเบียนที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ไฟล์มาใหม่

ไฟล์ ไอคอน ด่านชุมชน โดย นพ.สสจ.ขอนแก่น ประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 11/2558 ศาลากลาง จ.ขอนแก่น_(4)
ไฟล์ ไอคอน ด่านชุมชน โดย นพ.สสจ.ขอนแก่น ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 11/2558 ศาลากลางขอนแก่น_(0)
ไฟล์ ไอคอน injury surveillance in Khonkaen_วรัญชภรณ์_เอกสารประชุมระบาดการบาดเจ็บ 24-25 กย.58 ณ กรีน โฮเตล_(37)
ไฟล์ ไอคอน ระบบข้อมูลบาดเจ็บทาถนนเขต7และจ.ขอนแก่น_วรัญชภรณ_เอกสารประชุมระบาดการบาดเจ็บ 24-25 กย.58 ณ กรีน โฮเตล_(34)
ไฟล์ ไอคอน โปรแกรม ACC-IS KhonKaen_อ.โสภณ_เอกสารประชุมระบาดการบาดเจ็บ 24-25 กย.58 ณ กรีน โฮเตล_(68)
ไฟล์ ไอคอน การสอบสวนบาดเจ็บสหสาขา_อ.ณัฐกานต์_เอกสารประชุมระบาดการบาดเจ็บ 24-25 กย.58 ณ กรีน โฮเตล_(49)
ไฟล์ ไอคอน การพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา_อ.พิมพ์ภา_เอกสารประชุมระบาดการบาดเจ็บ 24-25 กย.58 ณ กรีน โฮเตล_(12)
ไฟล์ ไอคอน Situation of Road Safety in Thailand_อ.วิทยา2/2_เอกสารประชุมระบาดการบาดเจ็บ 24-25 กย.58 ณ กรีน โฮเตล_(15)
ไฟล์ ไอคอน Situation of Road Safety in Thailand_อ.วิทยา1/2_เอกสารประชุมระบาดการบาดเจ็บ 24-25 กย.58 ณ กรีน โฮเตล_(42)
ไฟล์ ไอคอน ถอดบทเรียนอุบัติเหตุรถพยาบาล_เอกสารประชุมระบาดการบาดเจ็บ 24-25 กย.58 ณ กรีน โฮเตล_(60)

ค้นหาข้อมูลใน kkpho

ห้องประชุมวันนี้

เวปไซต์แนะนำ


Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้611
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1356
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้7691
mod_vvisit_counterเดือนนี้42283

Who's Online

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

โลโก้สุขศาลาขอนแก่น

 

โลโก้ สสจ.ขอนแก่น