KKPHO-=-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

แนวทางการบันทึกข้อมูลโปรแกรมเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยประกันสังคม

พิมพ์

จากที่ประชุมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนและการบันทึกข้อมูลโปรแกรมเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ของหน่วยบริการในเครือข่ายบริการประกันสังคม (ในระดับโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล) ของหน่วยบริการในจังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๕๗  วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ [เอกสารประกอบการประชุม] เสนอให้มีการจัดทำแนวทางการบันทึกข้อมูลโปรแกรมเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์จังหวัดขอนแก่น  เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จึงขอแจ้งแนวทางการบันทึกข้อมูลบริการผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมและการส่งข้อมูลเพื่อเรียกเก็บเบื้องต้น  ดังนี้

แนวทางสำหรับผู้ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดี

พิมพ์
 คลิกที่นี่

ตัวอย่างการจัดทำเอกสารการประเมินประสิทธิการบริหารการเงินการคลัง (FAI)

พิมพ์
 ดาวน์โหลด

slide Epi

พิมพ์

 ดาวน์โหลด

การแสดงความจำนงขอศึกษาฝึกอบรม ปีการศึกษา 2558

พิมพ์
      ขอให้ รพ. และสสอ.ทุกแห่ง กรอกรายชื่อผู้แสดงความจำนงขอศึกษาฝึกอบรม ปีการศึกษา 2558 
สำหรับการศึกษาฝึกอบรมที่มีระยะเวลา ตั้งแต่ 10 วันทำการ 
หรือมีค่าใช้จ่ายในการอบรม ตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป  
กรอกข้อมูลส่งทาง email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  หรือ ซีดีข้อมูล
ภายใน 31 สิงหาคม 2557  หากพ้นกำหนดจะไม่พิจารณาอนุมัติ
ผู้ประสานงาน  แสงเดือน  โสภา  กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคลลฯ  081 3803219   คลิกไฟล์