KKPHO-=-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ดาวน์โหลดรายงานจำนวนประชากรแยกสิทธิ

พิมพ์

กลุ่มงานประกันสุขภาพดำเนินการจัดทำรายงานจำนวนประชากรแยกตามสิทธิประกันสุขภาพ รายเดือนเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้หน่วยบริการ โดยแบ่งรายงานออกเป็นดังนี้

 

  1. byHPรายงานประชากรตามสิทธิแยกรายโรงพยาบาล รายงานจำนวนประชากรตามสิทธิประกันสุขภาพแยกรายหน่วยบริการโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น
  2. byPCUรายงานประชากรตามสิทธิแยกรายหน่วยบริการปฏมภูมิ สรุปจำนวนประชากรบัตรทองตามสิทธิแยกรายหน่วยบริการปฏมภูมิในจังหวัดขอนแก่น
  3. byDISรายงานประชากรตามสิทธิแยกรายอำเภอ รายงานจำนวนประชากรตามสิทธิประกันสุขภาพแยกรายอำเภอ
  4. byMOOรายงานประชากรตามสิทธิแยกรายหมู่บ้าน รายงานจำนวนประชากรตามสิทธิแยกรายหมู่บ้านในจังหวัดขอนแก่น

แนวทางการบันทึกข้อมูลโปรแกรมเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยประกันสังคม

พิมพ์

จากที่ประชุมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนและการบันทึกข้อมูลโปรแกรมเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ของหน่วยบริการในเครือข่ายบริการประกันสังคม (ในระดับโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล) ของหน่วยบริการในจังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๕๗  วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ [เอกสารประกอบการประชุม] เสนอให้มีการจัดทำแนวทางการบันทึกข้อมูลโปรแกรมเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์จังหวัดขอนแก่น  เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จึงขอแจ้งแนวทางการบันทึกข้อมูลบริการผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมและการส่งข้อมูลเพื่อเรียกเก็บเบื้องต้น  ดังนี้

คู่มือบริหารกองทุนบัตรทอง ปี2558

พิมพ์

คู่มือการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอเชิญหน่วยบริการในโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกแห่ง ดาวน์โหลดไฟล์คู่มือการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในปีงบประมาณ 2558 คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกอบด้วย

  • เล่มที่ 1 การบริหารงบบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว [ส่วนที่1] [ส่วนที่2]
  • เล่มที่ 2 การบริหารงบบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์และการบริหารงบผู้ป่วยวัณโรค [ดาวน์โหลด]
  • เล่มที่ 3 การบริหารงบบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง [ดาวน์โหลด]
  • เล่มที่ 4 การบริหารงบบริการควบคุม ป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง (บริการควบคุมป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง) [ดาวน์โหลด]

คู่มือทุกเล่มจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกภาคส่วนในการร่วมกันผลักดันให้เกิดระบบหลักประกันสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึงด้วยความมั่นใจผู้ให้บริการมีความสุข และก่อให้เกิดความเป็นธรรมที่ประชาชนพึงได้รับจากระบบประกันสุขภาพของประเทศไทย

 

ข้อสั่งการ และแผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา กระทรวงสาธารณสุข

พิมพ์
ดาวน์โหลดไฟล์

คลิกที่นี่

แนวทางอัพเดต License Manager 2558

พิมพ์

สำหรับหน่วยบริการที่มีการใช้งานเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ดในการตรวจสอบสิทธิทุกเครื่อง กรุณาทำการอัพเดตไฟล์การต่ออายุ License_Manager ปี 2558 โดยหากไม่มีการอัพเดตจะไม่สามารถตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพ ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ ขั้นตอนในการดาวน์โหลดและอัพเดตมีดังนี้