KKPHO-=-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

สปสช.พัฒนาแอพใช้ดูสิทธิตัวเองได้

พิมพ์
altสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดทำแอปพลิเคชัน “สิทธิ 30 บาทในมือคุณ” ในระบบ iOS และ Android เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการข้อมูลหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้เข้าถึงประชาชน โดยทั้งสองระบบประชาชนสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันได้ฟรี โดยในแอพมีฟีเจอร์ตรวจสอบสิทธิตัวเอง รวมไปถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการติดต่อหน่วยงาน สปสช. และอื่นๆ โดยแอพมีทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ก็เลือกดาวน์โหลดได้ตามสะดวก

การแสดงความจำนงขอศึกษาฝึกอบรม ปีการศึกษา 2558

พิมพ์
      ขอให้ รพ. และสสอ.ทุกแห่ง กรอกรายชื่อผู้แสดงความจำนงขอศึกษาฝึกอบรม ปีการศึกษา 2558 
สำหรับการศึกษาฝึกอบรมที่มีระยะเวลา ตั้งแต่ 10 วันทำการ 
หรือมีค่าใช้จ่ายในการอบรม ตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป  
กรอกข้อมูลส่งทาง email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  หรือ ซีดีข้อมูล
ภายใน 31 สิงหาคม 2557  หากพ้นกำหนดจะไม่พิจารณาอนุมัติ
ผู้ประสานงาน  แสงเดือน  โสภา  กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคลลฯ  081 3803219   คลิกไฟล์

แนวทางการบันทึกข้อมูลโปรแกรมเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยประกันสังคม

พิมพ์

จากที่ประชุมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนและการบันทึกข้อมูลโปรแกรมเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ของหน่วยบริการในเครือข่ายบริการประกันสังคม (ในระดับโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล) ของหน่วยบริการในจังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๕๗  วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ [เอกสารประกอบการประชุม] เสนอให้มีการจัดทำแนวทางการบันทึกข้อมูลโปรแกรมเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์จังหวัดขอนแก่น  เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จึงขอแจ้งแนวทางการบันทึกข้อมูลบริการผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมและการส่งข้อมูลเพื่อเรียกเก็บเบื้องต้น  ดังนี้

ตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปี 2558

พิมพ์

กลุ่มงานประกันสุขภาพ จัดประชุมชี้แจงแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ในการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2558 ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ ห้องประชุมโรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล ซึ่งกลุ่มงานประกันสุขภาพได้กำหนดแนวทางในการตรวจประเมินโดยคณะกรรมการตรวจประเมินการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการระดับอำเภอ ของแต่ละ CUP ระหว่างวันที่  21 กรกฎาคม 2557 ถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2557 ผู้รับผิดชอบงานและผู้สนใจสามารถศึกษา[แนวทางและเกณฑ์การตรวจประเมินได้ที่นี่] และสามารถบันทึกแบบฟอร์มในแบบบันทึกผลการประเมินและส่งตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม  2557 [ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่]

ข้อสั่งการ และแผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา กระทรวงสาธารณสุข

พิมพ์
ดาวน์โหลดไฟล์

คลิกที่นี่