KKPHO-=-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

แนวทางการบันทึกข้อมูลโปรแกรมเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยประกันสังคม

พิมพ์

จากที่ประชุมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนและการบันทึกข้อมูลโปรแกรมเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ของหน่วยบริการในเครือข่ายบริการประกันสังคม (ในระดับโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล) ของหน่วยบริการในจังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๕๗  วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ [เอกสารประกอบการประชุม] เสนอให้มีการจัดทำแนวทางการบันทึกข้อมูลโปรแกรมเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์จังหวัดขอนแก่น  เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จึงขอแจ้งแนวทางการบันทึกข้อมูลบริการผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมและการส่งข้อมูลเพื่อเรียกเก็บเบื้องต้น  ดังนี้

ปรับเปลี่ยนวันเกิดสิทธิ/หมดสิทธิจ่ายตรงของ อปท.

พิมพ์

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดำเนินโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของพนักงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนั้น [วีดีโอแนะนำ] ได้มีการตกลงเรื่องวันเกิดสิทธิและหมดสิทธิประกันสุขภาพเป็นรอบโดยเดิมกำหนดรอบเกิดสิทธิเป็นทุกวันที่ 4 และ 19 ของเดือนและกำหนดวันหมดสิทธิเบิกจ่ายตรงเป็นทุกวันนั้น สปสช.แจ้งว่าเพื่อให้การใช้สิทธิสวัสดิการเกิดความต่อเนื่องกันระหว่างรอเกิดสิทธิและหมดสิทธิสวัสดิการ จึงปรับวันเกิดสิทธิเป็นทุกวันที่ 4 และ 18 ของทุกเดือนแทน และกำหนดวันหมดสิทธิตามรอบนี้เหมือนวันเกิดสิทธิ โดยหากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดราชการจะเลื่อนวันเกิดสิทธิเป็นวันทำการถัดไป ตามรายละเอียดหนังสือที่ สปสช.2.56/ว.0276 กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ขอนแก่นจึงขอประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านทราบ เพื่อแนะนำการใช้บริการแก่ผู้มีสิทธิต่อไป ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://opt.localfund.org/

ประชุมเครือข่ายนายทะเบียนปี 2558

พิมพ์

นายแพทย์สุริยา รัตนปริญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในการประชุมเครือข่ายนายทะเบียนในโครงการหลักประกันสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งจัดโดยกลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมมงกุฎเงิน โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยนายทะเบียนหน่วยบริการในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประกันสุขภาพของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และตัวแทนเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอละ ๑ แห่ง ซึ่งหัวข้อในการประชุมประกอบไปด้วย

ข้อสั่งการ และแผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา กระทรวงสาธารณสุข

พิมพ์
ดาวน์โหลดไฟล์

คลิกที่นี่

ผลงานรณรงค์วันเบาหวานโลก

พิมพ์
alt  alt  alt

รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น จัดงานเบาหวานโลกในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ในงานมีการจัดนิทรรศการให้
ความรู้ ,ตรวจBMI  , คัดกรองเบาหวานด้วย Verbal screening, ให้ความรู้เรื่องช่องปากและฟัน ,ให้วัคซีน dT,การจัดนิทรรศการเรื่องงดเหล้า,การตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวาน ,การตัดรองเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน,อาหารสาธิตสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน และกิจกกรมการออกกำลังกาย  มีผู้เข้าร่วมนิทรรศการ 150 คน