KKPHO-=-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

แนวทางการบันทึกข้อมูลโปรแกรมเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยประกันสังคม

พิมพ์

จากที่ประชุมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนและการบันทึกข้อมูลโปรแกรมเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ของหน่วยบริการในเครือข่ายบริการประกันสังคม (ในระดับโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล) ของหน่วยบริการในจังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๕๗  วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ [เอกสารประกอบการประชุม] เสนอให้มีการจัดทำแนวทางการบันทึกข้อมูลโปรแกรมเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์จังหวัดขอนแก่น  เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จึงขอแจ้งแนวทางการบันทึกข้อมูลบริการผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมและการส่งข้อมูลเพื่อเรียกเก็บเบื้องต้น  ดังนี้

ปรับเปลี่ยนวันเกิดสิทธิ/หมดสิทธิจ่ายตรงของ อปท.

พิมพ์

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดำเนินโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของพนักงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนั้น [วีดีโอแนะนำ] ได้มีการตกลงเรื่องวันเกิดสิทธิและหมดสิทธิประกันสุขภาพเป็นรอบโดยเดิมกำหนดรอบเกิดสิทธิเป็นทุกวันที่ 4 และ 19 ของเดือนและกำหนดวันหมดสิทธิเบิกจ่ายตรงเป็นทุกวันนั้น สปสช.แจ้งว่าเพื่อให้การใช้สิทธิสวัสดิการเกิดความต่อเนื่องกันระหว่างรอเกิดสิทธิและหมดสิทธิสวัสดิการ จึงปรับวันเกิดสิทธิเป็นทุกวันที่ 4 และ 18 ของทุกเดือนแทน และกำหนดวันหมดสิทธิตามรอบนี้เหมือนวันเกิดสิทธิ โดยหากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดราชการจะเลื่อนวันเกิดสิทธิเป็นวันทำการถัดไป ตามรายละเอียดหนังสือที่ สปสช.2.56/ว.0276 กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ขอนแก่นจึงขอประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านทราบ เพื่อแนะนำการใช้บริการแก่ผู้มีสิทธิต่อไป ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://opt.localfund.org/

ประเด็นสารวันหัวใจโลกปี 2557

พิมพ์

กลุ่มงานควบคุมโรค งานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ขอจัดส่งประเด็นสารรณรงค์วันหัวใจโลก  เพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์และการดำเนินงานในพื้นที่  ซึ่งวันหัวใจโลกจะตรงกับวันที่ 29 กันยายนของทุกปี

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ประชากรแยกสิทธิประจำเดือนกันยายน57

พิมพ์

ตามแนวทางการรับส่งข้อมูลลงทะเบียน กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ขอนแก่น จัดทำรายงานจำนวนประชากร โดยใช้ข้อมูลจาก DBPOP ที่ได้รับจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อใช้ควบคุมกำกับการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพในจังหวัดขอนแก่น ข้อมูลที่เผยแพร่ประกอบไปด้วย

ส่วนข้อมูลดิบของ DBPOP นั้นจะแชร์ให้กับเจ้าหน้าที่ทะเบียนอำเภอเพื่อนำไปนำเข้าระบบเวชระเบียน รพ.ผ่านทางบริการDropboxเท่านั้น

ข้อสั่งการ และแผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา กระทรวงสาธารณสุข

พิมพ์
ดาวน์โหลดไฟล์

คลิกที่นี่