KKPHO-=-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

แนวทางการบันทึกข้อมูลโปรแกรมเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยประกันสังคม

พิมพ์

จากที่ประชุมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนและการบันทึกข้อมูลโปรแกรมเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ของหน่วยบริการในเครือข่ายบริการประกันสังคม (ในระดับโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล) ของหน่วยบริการในจังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๕๗  วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ [เอกสารประกอบการประชุม] เสนอให้มีการจัดทำแนวทางการบันทึกข้อมูลโปรแกรมเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์จังหวัดขอนแก่น  เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จึงขอแจ้งแนวทางการบันทึกข้อมูลบริการผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมและการส่งข้อมูลเพื่อเรียกเก็บเบื้องต้น  ดังนี้

รายงานประชากรเดือนมิถุนายน2558

พิมพ์

สรุปจำนวนประชากรกลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ขอนแก่น ดำเนินการจัดทำรายงานจำนวนประชากรแยกตามสิทธิประกันสุขภาพ รายเดือนเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้หน่วยบริการ โดยแบ่งรายงานออกเป็นดังนี้

  1. byHPรายงานประชากรตามสิทธิแยกรายโรงพยาบาล รายงานจำนวนประชากรตามสิทธิประกันสุขภาพแยกรายหน่วยบริการโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น
  2. byPCUรายงานประชากรตามสิทธิแยกรายหน่วยบริการปฏมภูมิ สรุปจำนวนประชากรบัตรทองตามสิทธิแยกรายหน่วยบริการปฏมภูมิในจังหวัดขอนแก่น
  3. byDISรายงานประชากรตามสิทธิแยกรายอำเภอ รายงานจำนวนประชากรตามสิทธิประกันสุขภาพแยกรายอำเภอ
  4. byMOOรายงานประชากรตามสิทธิแยกรายหมู่บ้าน รายงานจำนวนประชากรตามสิทธิแยกรายหมู่บ้านในจังหวัดขอนแก่น

อัพเดตโปรแกรมNHSO Authen4.x

พิมพ์

NHSO Authen 4.xสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปรับปรุงโปรแกรมตรวจสอบสิทธิและลงทะเบียนผ่านบัตรสมาร์ทการ์ด (NHSO Authen 4.x)เพื่อรองรับการใช้เว็บเซอวิสในการอ่านข้อมูลของ สปสช. สำหรับเจ้าหน้าที่ทะเบียนหน่วยบริการและนายทะเบียนหน่วยบริการทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเพื่อปรับปรุงการใช้งานได้ที่[ลิงค์นี้] และสำหรับผู้สนใจเขียนแอพพลิเคชั่นเพื่ออ่านข้อมูลจาก สปสช.สามารถศึกษาได้จากคู่มือนี้[คู่มือwebservice]

เอกสารประกอบการอบรมการว่ายน้ำเพื่่อเอาชีวิตรอด

พิมพ์
คลิกที่นี่

แจ้งแผนติดตามเยี่ยมประเมินผลการรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

พิมพ์
 สสจ.ขอนแก่น ขอแจ้งแผนติดตามเยี่ยมประเมินผลการรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรอมราชกุมรี (6-10 กค.2558)

แผนรณรงค์