KKPHO-=-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

การแสดงความจำนงขอศึกษาฝึกอบรม ปีการศึกษา 2558

พิมพ์
      ขอให้ รพ. และสสอ.ทุกแห่ง กรอกรายชื่อผู้แสดงความจำนงขอศึกษาฝึกอบรม ปีการศึกษา 2558 
สำหรับการศึกษาฝึกอบรมที่มีระยะเวลา ตั้งแต่ 10 วันทำการ 
หรือมีค่าใช้จ่ายในการอบรม ตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป  
กรอกข้อมูลส่งทาง email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  หรือ ซีดีข้อมูล
ภายใน 31 สิงหาคม 2557  หากพ้นกำหนดจะไม่พิจารณาอนุมัติ
ผู้ประสานงาน  แสงเดือน  โสภา  กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคลลฯ  081 3803219   คลิกไฟล์

แนวทางการบันทึกข้อมูลโปรแกรมเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยประกันสังคม

พิมพ์

จากที่ประชุมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนและการบันทึกข้อมูลโปรแกรมเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ของหน่วยบริการในเครือข่ายบริการประกันสังคม (ในระดับโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล) ของหน่วยบริการในจังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๕๗  วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ [เอกสารประกอบการประชุม] เสนอให้มีการจัดทำแนวทางการบันทึกข้อมูลโปรแกรมเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์จังหวัดขอนแก่น  เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จึงขอแจ้งแนวทางการบันทึกข้อมูลบริการผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมและการส่งข้อมูลเพื่อเรียกเก็บเบื้องต้น  ดังนี้

ขอให้เตรียมข้อมูลเพื่อการจัดทำต้นทุนหน่วยบริการ

พิมพ์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้รับแจ้งจาก สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๗ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

 

  1. ขอความร่วมมือให้หน่วยบริการทุกแห่งจัดเตรียมข้อมูลปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อการจัดทำต้นทุนหน่วยบริการ (Unit Cost – Full Method) โดยขอให้จัดเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม LC/MC/CC [แบบฟอร์ม]
  2. บันทึกข้อมูลในโปรแกรมมาตรฐานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (Cost Project)[โปรแกรมที่1] [โปรแกรมที่2]

 

โดยบันทึกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งหน่วยบริการสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและโปรแกรมดังกล่าวได้ที่ลิงค์นี้ [ลิงค์ดาวน์โหลด]

คู่มือบริหารกองทุนบัตรทอง ปี2558

พิมพ์

คู่มือการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอเชิญหน่วยบริการในโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกแห่ง ดาวน์โหลดไฟล์คู่มือการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในปีงบประมาณ 2558 คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกอบด้วย

  • เล่มที่ 1 การบริหารงบบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว [ส่วนที่1] [ส่วนที่2]
  • เล่มที่ 2 การบริหารงบบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์และการบริหารงบผู้ป่วยวัณโรค [ดาวน์โหลด]
  • เล่มที่ 3 การบริหารงบบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง [ดาวน์โหลด]
  • เล่มที่ 4 การบริหารงบบริการควบคุม ป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง (บริการควบคุมป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง) [ดาวน์โหลด]

คู่มือทุกเล่มจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกภาคส่วนในการร่วมกันผลักดันให้เกิดระบบหลักประกันสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึงด้วยความมั่นใจผู้ให้บริการมีความสุข และก่อให้เกิดความเป็นธรรมที่ประชาชนพึงได้รับจากระบบประกันสุขภาพของประเทศไทย

 

การบันทึกข้อมูลผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558

พิมพ์

1คู่มือการบันทึกข้อมูลผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตช่วงเทศกาล คลิกที่นี่
2 ประกาศ เรื่อง การจ่ายค่าตอบให้แก่เจ้าหน้าที่ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ คลิกที่นี่

3.แบบรายงานผู้เสียชีวิต ช่วงเทศกาลสงกรานต์ คลิกที่นี่