KKPHO-=-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

การแสดงความจำนงขอศึกษาฝึกอบรม ปีการศึกษา 2558

พิมพ์
      ขอให้ รพ. และสสอ.ทุกแห่ง กรอกรายชื่อผู้แสดงความจำนงขอศึกษาฝึกอบรม ปีการศึกษา 2558 
สำหรับการศึกษาฝึกอบรมที่มีระยะเวลา ตั้งแต่ 10 วันทำการ 
หรือมีค่าใช้จ่ายในการอบรม ตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป  
กรอกข้อมูลส่งทาง email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  หรือ ซีดีข้อมูล
ภายใน 31 สิงหาคม 2557  หากพ้นกำหนดจะไม่พิจารณาอนุมัติ
ผู้ประสานงาน  แสงเดือน  โสภา  กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคลลฯ  081 3803219   คลิกไฟล์

แนวทางการบันทึกข้อมูลโปรแกรมเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยประกันสังคม

พิมพ์

จากที่ประชุมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนและการบันทึกข้อมูลโปรแกรมเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ของหน่วยบริการในเครือข่ายบริการประกันสังคม (ในระดับโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล) ของหน่วยบริการในจังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๕๗  วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ [เอกสารประกอบการประชุม] เสนอให้มีการจัดทำแนวทางการบันทึกข้อมูลโปรแกรมเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์จังหวัดขอนแก่น  เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จึงขอแจ้งแนวทางการบันทึกข้อมูลบริการผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมและการส่งข้อมูลเพื่อเรียกเก็บเบื้องต้น  ดังนี้

รายงานประชากรเดือนกรกฎาคม2558

พิมพ์

กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ขอนแก่น ดำเนินการจัดทำรายงานจำนวนประชากรแยกตามสิทธิประกันสุขภาพ รายเดือนเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้หน่วยบริการ โดยแบ่งรายงานออกเป็นดังนี้

 1. byHPรายงานประชากรตามสิทธิแยกรายโรงพยาบาล รายงานจำนวนประชากรตามสิทธิประกันสุขภาพแยกรายหน่วยบริการโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น
 2. byPCUรายงานประชากรตามสิทธิแยกรายหน่วยบริการปฏมภูมิ สรุปจำนวนประชากรบัตรทองตามสิทธิแยกรายหน่วยบริการปฏมภูมิในจังหวัดขอนแก่น
 3. byDISรายงานประชากรตามสิทธิแยกรายอำเภอ รายงานจำนวนประชากรตามสิทธิประกันสุขภาพแยกรายอำเภอ
 4. byMOOรายงานประชากรตามสิทธิแยกรายหมู่บ้าน รายงานจำนวนประชากรตามสิทธิแยกรายหมู่บ้านในจังหวัดขอนแก่น

คู่มือบริหารกองทุนบัตรทอง ปี2558

พิมพ์

คู่มือการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอเชิญหน่วยบริการในโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกแห่ง ดาวน์โหลดไฟล์คู่มือการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในปีงบประมาณ 2558 คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกอบด้วย

 • เล่มที่ 1 การบริหารงบบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว [ส่วนที่1] [ส่วนที่2]
 • เล่มที่ 2 การบริหารงบบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์และการบริหารงบผู้ป่วยวัณโรค [ดาวน์โหลด]
 • เล่มที่ 3 การบริหารงบบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง [ดาวน์โหลด]
 • เล่มที่ 4 การบริหารงบบริการควบคุม ป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง (บริการควบคุมป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง) [ดาวน์โหลด]

คู่มือทุกเล่มจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกภาคส่วนในการร่วมกันผลักดันให้เกิดระบบหลักประกันสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึงด้วยความมั่นใจผู้ให้บริการมีความสุข และก่อให้เกิดความเป็นธรรมที่ประชาชนพึงได้รับจากระบบประกันสุขภาพของประเทศไทย

 

ประกันสุขภาพต่างด้าวและกลุ่มStateLess

พิมพ์

ประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบการประกันสุขภาพคนต่างด้าวและบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมหน้าเมือง โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

ตามที่กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จัดประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบการประกันสุขภาพคนต่างด้าวและบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ เมื่อวันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมหน้าเมือง  โรงแรมเจริญธานี  จังหวัดขอนแก่นนั้น กลุ่มงานประกันสุขภาพขอส่งเอกสารประกอบการประชุมเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้สนใจ ศึกษาแนวทางการดำเนินงานประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแนวทางประกันสุขภาพกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ของจังหวัดขอนแก่น โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์นี้