แจ้งเปลี่ยนรหัสสถานบริการ (PCUCODE)

พิมพ์
ด้วยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งให้หน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลใช้รหัสสถานบริการใหม่ ดังนี้
  1. ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบ้านฝาง เปลี่ยนจาก 23861 เป็น 99799
  2. ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลพล เปลี่ยนจาก 23528 เป็น 99800
  3. ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองเรือ เปลี่ยนจาก 23862 เป็น 99798
  4. ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลวังเพิ่ม เปลี่ยนจาก 23858 เป็น 99797
  5. ศูนย์สุขภาพชุมชนเขื่อนอุบลรัตน์ เปลี่ยนจาก 23859 เป็น 99796
  6. ศูนย์สุขภาพชุมชนแวงใหญ่ เปลี่ยนจาก 23857 เป็น 99795
ดังนั้นขอให้ผู้รับผิดชอบข้อมูลของหน่วยบริการดังกล่าวติดต่อที่งานคอมพิวเตอร์ สสจ.ขอนแก่น เพื่อเปลี่ยนรหัสในโปรแกรมบันทึกข้อมูล jHCIS ด่วน