ข่าวด่วน:
     
สปส.จัดคลินิกรักษาลูกจ้างป่วยด้วยโรคจากการทำงาน พิมพ์
เขียนโดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ขอนแก่น   
วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2554 เวลา 03:36 น.
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประกันสังคม ตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับลูกจ้าง เนื่องจากการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ซึ่งทำให้ลูกจ้างและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ ที่เกิดขึ้น นอกจากการสูญเสียรายได้แล้ว บางรายก็ถึงขั้นสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพหรือตาย ยังทำให้นายจ้างต้องจ่าย เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนมากขึ้นอีกด้วย สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งโครงการคลินิกโรคจากการทำงาน เพื่อให้มีการดูแลลูกจ้างที่เจ็บป่วยด้วยโรค ที่เกิดจากการทำงานอย่างเป็นระบบ คือ ให้บริการตรวจรักษา วินิจฉัยโรค และให้การรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐาน การเฝ้าระวัง/ป้องกัน และลดอุบัติเหตุจากการทำงาน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและส่งเสริมงานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานแก่ สถานประกอบการ ไปถึงการสนับสนุน ดำเนินการด้านการแพทย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.เงินทดแทน และพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ปัจจุบันมีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการคลินิกโรคจากการทำงานแล้วถึง 68 แห่ง โดยเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 61 แห่ง และโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย จำนวน 7 แห่ง และมีแผนที่จะขยายคลินิกโรคจากการทำงานไปยังโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อสามารถให้บริการแก่ลูกจ้าง นายจ้าง ได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
สำหรับผู้ประกันตนที่ถือบัตรรับรองสิทธิกองทุนประกันสังคมของโรงพยาบาลที่ เข้าร่วมโครงการคลินิกโรคจากการทำงาน และแพทย์ผู้ทำการตรวจวินิจฉัยสงสัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงาน จะส่งต่อไปยังคลินิกโรคจากการทำงาน หากผลวินิจฉัยไม่ได้เจ็บป่วยจากการทำงาน สามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ตามปกติ แต่หากวินิจฉัยแล้วเป็นโรคเนื่องจากการทำงาน ให้นายจ้างแจ้งการประสบอันตรายต่อกองทุนเงินทดแทนตามแบบ กท.16 และมีหนังสือส่งตัว กท.44 ไปยังโรงพยาบาลจะสามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้จากกองทุนเงินทดแทน โดยโรงพยาบาลจะเป็นผู้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากสำนักงานประกันสังคม จังหวัด/เขตพื้นที่
     กรณีผู้ประกันตนที่ถือบัตรรับรองสิทธิกองทุนประกันสังคมของโรงพยาบาลอื่น หากสงสัยว่าเจ็บป่วย  ด้วยโรคจากการทำงาน สามารถติดต่อสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด ทำหนังสือส่งตัวมายังคลินิก โรคจากการทำงาน เพื่อตรวจวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงานหรือไม่ หากผลการตรวจวินิจฉัยปรากฏว่าลูกจ้างไม่ได้เจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงาน ค่าตรวจวินิจฉัยจะเบิกจ่ายจากเงินโครงการที่สนับสนุนให้แก่โรงพยาบาล หากตรวจวินิจฉัยแล้วเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน และนายจ้างมีหนังสือส่งตัว กท.44 ไปยังโรงพยาบาล สามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้จากกองทุนเงินทดแทน โดยโรงพยาบาลจะเป็นผู้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากสำนักงานประกันสังคม จังหวัด/เขตพื้นที่
ข่าวจาก เวบประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น
มีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง)
แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2554 เวลา 03:39 น.
 

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

 © Copyright 2550 กลุ่มงานประกันสุขภาพ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4322-8404  โทรสาร   0-4322-6485
Best with Mozilla Firefox and Other Browsers exclude Internet Exploror 7

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

 Home | News | Agenda | Contact | Download | Links | Statistic | Toolbar