คู่มือประชาชน

สำหรับติดต่อราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับอาวุโส
ตำแหน่งเลขที่ 62250 สอ.กุดเพียขอม สสอ.ชนบท จ.ขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 ต.ค. 2558
คลิกดูประกาศและเอกสารประกอบการรับสมัคร

กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ขอนแก่น จะจัดประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการงบกองทุน UC ตามที่มีมติคณะอนุกรรมการฯ ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ ขก.0032.005/ว.91 ขอให้ผู้รับผิดชอบงานกองทุน และนักบัญชี (รับผิดชอบงานเกณฑ์คงค้าง)ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่นี่ [ลงทะเบียน] [สรุปรายชื่อผู้ลงทะเบียน]

 ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายแต่งตังให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์(ด้านเวชกรรมป้องกัน) ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 12 - 30 ต.ค. 58 คลิกดูประกาศและเอกสารประกอบการสมัคร

แบบฟอร์มการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง (Intensified case finding , ICF) ตามโครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTR

แบบฟอร์มการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำ  ICF1 (TBP1/1)
แบบฟอร์มการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคในแรงงานข้ามชาติ  ICF2
แบบฟอร์มการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคในคลินิกเบาหวาน ICF3
แบบฟอร์มการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้าน/ผู้ใกล้ชิดในผู้ป่วยวัณโรคเสมหะพบเชื้อ ICF4
แบบฟอร์มการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้าน/ผู้ใกล้ชิดในผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน  ICF4-1
แบบฟอร์มการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มผู้ติดเชื้อHIV  ICF5
เป้าหมายการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคในผู้ป่วยเบาหวานแยกรายอำเภอ
 เชิญ ผู้รับผิดชอบข้อมูลการบาดเจ็บการทุกแหล่ง ทีม SRRT และทีม ER/EMS เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

การพัฒนาระบบระบาดวิทยาการบาดเจ็บจังหวัดขอนแก่นครบวงจร:
การพัฒนาระบบข้อมูล (IS/AI)

ในวันที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมกรีน โฮเตล จังหวัดขอนแก่น

คลิกรายละเอียด
1. กำหนดการ            
2. หนังสือเรียน ผอ.รพ.
3. หนังสือเรียน สสอ.   
 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดกรองเบื้องต้น โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน จ.ขอนแก่น ฯ ปีการศึกษา 2559
  กำหนดสอบคัดกรองเบื้องต้น วันเสาร์ ที่ 10 ต.ค. 2559  เวลา 09.00-12.00 น.
ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ขอนแก่น
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ   ผังห้องสอบ   ข้อปฏิบัติการเข้าสอบ  ตัวอย่างกระดาษคำตอบ  ข้อสอบเก่า ปี 53-57

ตามที่กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จัดประชุมสัมมนาการดำเนินงานช่วยเหลือเบื้องต้น จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องแก่นนครา1  โรงแรมวีวิช  จังหวัดขอนแก่นได้รับเกียรติเปิดการประชุมและให้นโยบายการดำเนินงานโดยนายแพทย์ครรชิต เจิมจิตรผ่อง รักษาการนายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน และได้รับเกียรติจากวิทยากรมาให้ความรู้ แนะแนวทางในการดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้น ตามพรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างมากมาย ในการนี้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องกลุ่มงานประกันสุขภาพฯจึงขอเผยแพร่เอกสารนำเสนอที่ใช้ในวันสัมมนาแก่ผู้สนใจได้ศึกษาต่อไป [เอกสารดาวน์โหลด]

ไฟล์มาใหม่

ไฟล์ ไอคอน injury surveillance in Khonkaen_วรัญชภรณ์_เอกสารประชุมระบาดการบาดเจ็บ 24-25 กย.58 ณ กรีน โฮเตล_(18)
ไฟล์ ไอคอน ระบบข้อมูลบาดเจ็บทาถนนเขต7และจ.ขอนแก่น_วรัญชภรณ_เอกสารประชุมระบาดการบาดเจ็บ 24-25 กย.58 ณ กรีน โฮเตล_(21)
ไฟล์ ไอคอน โปรแกรม ACC-IS KhonKaen_อ.โสภณ_เอกสารประชุมระบาดการบาดเจ็บ 24-25 กย.58 ณ กรีน โฮเตล_(28)
ไฟล์ ไอคอน การสอบสวนบาดเจ็บสหสาขา_อ.ณัฐกานต์_เอกสารประชุมระบาดการบาดเจ็บ 24-25 กย.58 ณ กรีน โฮเตล_(26)
ไฟล์ ไอคอน การพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา_อ.พิมพ์ภา_เอกสารประชุมระบาดการบาดเจ็บ 24-25 กย.58 ณ กรีน โฮเตล_(0)
ไฟล์ ไอคอน Situation of Road Safety in Thailand_อ.วิทยา2/2_เอกสารประชุมระบาดการบาดเจ็บ 24-25 กย.58 ณ กรีน โฮเตล_(9)
ไฟล์ ไอคอน Situation of Road Safety in Thailand_อ.วิทยา1/2_เอกสารประชุมระบาดการบาดเจ็บ 24-25 กย.58 ณ กรีน โฮเตล_(11)
ไฟล์ ไอคอน คืบหน้าด่านชุมชน_เอกสารประชุมระบาดการบาดเจ็บ 24-25 กย.58 ณ กรีน โฮเตล_(9)
ไฟล์ ไอคอน ถอดบทเรียนอุบัติเหตุรถพยาบาล_เอกสารประชุมระบาดการบาดเจ็บ 24-25 กย.58 ณ กรีน โฮเตล_(15)
ไฟล์ ไอคอน หนังสือเชิญ สสอ. ประชุมระบาดวิทยา 25 กันยายน 2558 ณ กรีน โฮเตล ขอนแก่น_(60)

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอโนนศิลา_(11)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2400ซีซีฯdoublecab งปม.2559 _(9)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ให้แก่ สสจ.ขก. ด้วยเงินงบประมาณปี 2559_(9)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติฯ ด้วยเงินงบประมาณปี 2559_(8)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องอัดอากาศ งบประมาณปี 2559_(10)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500mA.แบบตั้งพื้น งบประมาณปี 2559_(8)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล รพ.น้ำพอง งปม.2559_(17)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธี e-bidding รายการเตียงผ่าตัดศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ งบประมาณปี 2559_(8)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธี e-bidding รายการกล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องระบบวีดีทัศน์ งปม.2559_(11)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง_(27)

ราคากลางพัสดุ

ไฟล์ ไอคอน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)เครื่องx ray 500 mAงบประมาณปี 2559_(15)
ไฟล์ ไอคอน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)เครื่องอบฆ่าเชื้อฯงบประมาณปี 2559_(8)
ไฟล์ ไอคอน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) เครื่องช่วยหายใจฯ งบประมาณปี 2559_(9)
ไฟล์ ไอคอน ตารางแสดงวงเงินเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง)เตียงผ่าตัดฯ รพ.น้ำพอง งปม.2559_(9)
ไฟล์ ไอคอน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 114 เตียง รพ.น้ำพอง_(11)
ไฟล์ ไอคอน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง(อ้างอิง) เตียงผ่าตัดศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์_(11)
ไฟล์ ไอคอน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง(อ้างอิง) กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องพร้อมระบบวีดีทัศน์_(10)
ไฟล์ ไอคอน ราคากลางอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง(12ครอบครัว) รพ.บ้านฝาง_(0)
ไฟล์ ไอคอน ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น_(28)
ไฟล์ ไอคอน ราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วไม้สังเคราะห์_(70)

ไฟล์จากงานพัสดุ

ไฟล์ ไอคอน แจ้งส่งมอบยูนิตทำฟัน จัดซื้อด้วยเงินงบค่าเสื่อมระดับประเทศปี 2557 ให้แก่ รพ.แวงใหญ่,เปือยน้อย,บ้านไผ_(6)
ไฟล์ ไอคอน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เตียงผ่าตัดศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ จำนวน 1 เครื่อง รพ.บ้านไผ่ งบประมาณปี 2559_(7)
ไฟล์ ไอคอน ประกวดราคา กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องพร้อมระบบวิดีทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง รพ.น้ำพอง ปี 2559_(8)
ไฟล์ ไอคอน แจ้งส่งมอบเครื่องนึ่งฯ800 ลิตร และ เครื่องอบฯ 150 ลิตร งบกระตุ้น ศก.2558_(12)
ไฟล์ ไอคอน แจ้งตรวจรับเครื่องนึ่งฯ 350 ลิตร 4 เครื่อง รพ.โนนศิลา,โคกโพธิ์ไชย,หนองนาคำ,เวียงเก่า งบกระตุ้น ศก.58_(10)
ไฟล์ ไอคอน แจ้งส่งมอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 300 kw ด้วยเงินงบกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ 3 เดือนแรก ปี 2558_(10)
ไฟล์ ไอคอน แจ้งส่งมอบเครื่องx-ray ขนาด ไม่น้อยกว่า 100 เอ็มเอ ให้แก่ รพ.อุบลรัตน์ งบค่าเสื่อมระดับประเทศปี 2557_(11)
ไฟล์ ไอคอน แจ้งส่งมอบเครื่องกระตุกฯให้แก่ รพช.ในเขตจังหวัดขอนแก่น งบค่าเสื่อมระดับประเทศปี 2557_(11)
ไฟล์ ไอคอน แจ้งส่งมอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 300 kw งบค่าเสื่อมปี 2556(เงินบำรุง)ให้แก่ รพ.เปือยน้อย,รพ.แวงใหญ่_(13)
ไฟล์ ไอคอน แผนจัดซื้อ จัดจ้างด้วยเงินงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประจำปี งบประมาณพ.ศ. 2559 _(113)

ร่าง TOR

ไฟล์ ไอคอน ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 114 เตียง รพ.น้ำพอง_(9)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่างจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง(12ครอบครัว)_(0)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่าง TOR ชุดส่องกล้องผ่าตัดอวัยวะภายใน งบค่าเสื่อมปีงบประมาณ 2557_(46)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่าง TOR เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า300KWงบค่าเสื่อมระดับประเทศ 2557_(101)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน 11 รายการ _(127)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่าง TOR และเอกสารประกวดราคา รถพยาบาล(รถตู้) จัดซื้อด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ปีงปม.2558_(105)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของ(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคางานอาคารผู้ป่วย 114 เตียง รพ.ชุมแพ(ครั้งที่ 2)_(122)
ไฟล์ ไอคอน ประการเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคางานอาคารผู้ป่วย 114 เตียง รพ.บ้านไผ่(ครั้งที่ 2)_(138)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคา อาคารผู้ป่วยนอก รพ.บ้านไผ่(ครั้งที่ 2)_(146)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา(รถบรรทุกฯ) งบค่าเสื่อมปี 2557(เงินบำรุง) ครั้งที่ 2_(124)

ค้นหาข้อมูลใน kkpho

ห้องประชุมวันนี้

เวปไซต์แนะนำ


Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1196
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1189
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้6071
mod_vvisit_counterเดือนนี้10066

Who's Online

เรามี 30 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

งานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน

ไฟล์ ไอคอน 1กระดาษทำการและแบบสอบทาน2558_(280)
ไฟล์ ไอคอน (ว 96) รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขอ_(537)
ไฟล์ ไอคอน ตอบหารือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยบุคลากรกองคลัง_(871)
ไฟล์ ไอคอน ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554_(610)
ไฟล์ ไอคอน อัตราค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ของสำนักงบประมาณ_(570)
ไฟล์ ไอคอน (ว 413) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ _(432)
ไฟล์ ไอคอน เอกสารตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายฯ_(574)
ไฟล์ ไอคอน ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2537_(1660)
ไฟล์ ไอคอน คู่มือตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น_(8441)

โลโก้สุขศาลาขอนแก่น

 

โลโก้ สสจ.ขอนแก่น