Script - ข้อมูลที่สำคัญตามตัวชี้วัด

1.1 อนามัยแม่และเด็ก

1.1.1 หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ >= 60 (จังหวัด)

1.1.2 หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ >=60 (HDC)

1.1.3 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ >=60

1.1.4 ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์

1.1.5 เด็กอายุ (9,18,30,42) เดือน มีพัฒนาการสมวัย

1.1.6 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเสริมไอโอดีน =100

1.1.7 ร้อยละของภาวะขาดออซิเจนระหว่างคลอด <= 25 ต่อพันการเกิดมีชีพ

1.1.8 อัตราของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง ไม่เกิน ร้อยละ 10

1.1.9 ร้อยละทารกแรกเกิด น้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม <= 7

1.1.10 ร้อยละของเด็กทารก 0-6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว > 50

1.1.11 ร้อยละของเด็ก 0-2 ปี มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)

1.1.12 ร้อยละของเด็ก 0-2 ปี ไดัรับการตรวจพัฒนาการตามวัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

1.1.13 ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

1.1.14 ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี ได้รับการตรวจพัฒนาการสมวัย >= ร้อยละ 85

1.1.15 ร้อยละของเด็ก 3-5 ปีมีส่วนสูงดีและรูปร่างสมส่วน (ไม่น้อยกว่า 70)

1.1.16 ร้อยละของเด็ก 3-5 ปีได้รับการตรวจพัฒนาการตามวัย (ไม่น้อยกว่า 80)

1.1.17 ร้อยละเด็กวัยเรียน 5-14 ปี มีสวนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน >= 70

1.1.18 ร้อยละเด็กวัยเรียน 5 – 14 ปีมีภาวะอ้วนและเริ่มอ้วน <= 10

1.1.19 รายงานการตรวจวัดสายตาและการได้ยิน เด็กอายุ 6 ปี (ป.1)

1.1.20 ร้อยละของเด็กนักเรียน 5-14 ปี ที่มีพัฒนาการช้าหรือสงสัยว่าช้า

1.1.21 ร้อยละของเด็กนักเรียน 5-14 ปี ที่เตี้ยหรือค่อนข้างเตี้ย

1.1.22 อัตราการคลอดในมารดาอายุ 15 –19 ปี (ไม่เกิน 50 ต่อประชากรหญิงอายุ 15 –19 ปีพันคน หรือลดลงร้อยละ 2.5)

1.1.23 อัตราการคลอดในมารดาโดยอายุต่ำกว่า 20 ปี ต่อการคลอดทั้งหมด (ไม่เกิน 10 หรือลดลงร้อยละ 2.5 ต่อปี)

1.1.24 ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นอายุ 15 –19 ปี (ไม่เกินร้อยละ 10)

1.1.25 จำนวนประชาชนชายกลุ่มอายุ 15-59 ปี มีรอบเอวน้อยกว่า 90 ซม.(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)

1.1.26 จำนวนประชาชนหญิงกลุ่มอายุ 15-59 ปี มีรอบเอวน้อยกว่า 80 ซม. (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)

1.1.27 รายงานการตรวจคัดกรองความเสี่ยงทางสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ

1.1.28 ร้อยละของหญิงวัยเจริญพันธ์ที่อยู่กินกับสามี ได้รับบริการวางแผนครอบครัวทุกประเภท

1.2 ทันตสาธารณสุข

1.2.1 รายงานผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไปได้รับบริการใส่ฟันปลอมน

1.2.2 รายงานหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก

1.2.3 รายงานหญิงตั้งครรภ์ได้รับการสอนทันตสุขศึกษาและแปรงฟัน

1.2.4 รายงานหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการขูดหินน้ำลาย

1.2.5 รายงานหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการรักษาหรือส่งต่อในรายที่จำเป็น

1.2.6 รายงานเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการตรวจฟัน+บริการทันตกรรมทุกชนิด

1.2.7 รายงานเด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการตรวจช่องปากและประเมินความเสี่ยง

1.2.8 รายงานเด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับบริการฟลูออไรด์เฉพาะที่

1.2.9 รายงานเด็กอายุ 5-14 ปี ได้รับการตรวจฟัน+บริการทันตกรรมทุกชนิด

1.2.10 รายงานเด็กอายุ 7-12 ปี ได้รับการตรวจฟัน+บริการทันตกรรมทุกชนิด

1.2.11 ร้อยละ 9ด-2ปี ได้รับการตรวจฟัน

1.2.12 ร้อยละ 9ด-2ปี ได้รับบริการฟลูออไรด์

1.2.13 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานและความดันได้รับการคัดกรองสุขภาพช่องปาก

1.2.14 ร้อยละเด็ก 6 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก

1.2.15 ร้อยละเด็ก 6 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน

1.2.16 ร้อยละเด็กอายุ 3 ปี มีฟันน้ำนมผุ

1.2.17 ร้อยละเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ผู้ดูแลได้รับการฝึกทักษะดูแลช่องปาก

1.2.18 ร้อยละเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก

1.2.19 ร้อยละเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ได้รับฟลูออไรด์ทุกรูปแบบ

1.3 ควบคุมโรค

Script t_dmht Script t_ncdscreen

1.3.1 รายงานผลการคัดกรองความดันโลหิตสูงอายุ35ปีขึ้นไป

1.3.2 รายงานผลการคัดกรองเบาหวานอายุ35ปีขึ้นไป

1.3.3 ความชุกของภาวะอ้วน(BMI ≥ 25 กก/ม2 และหรือภาวะอ้วนลงพุง (รอบเอวเกิน ชาย 90 ซม. หญิง 80 ซม.)

1.3.4 ร้อยละกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูงได้รับคำแนะนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

1.3.5 ร้อยละกลุ่มเสี่ยงเบาหวานได้รับคำแนะนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

1.3.6 ร้อยละของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ได้รับยาละลายลิ่มเลือด และ/หรือ การขยายหลอดเลือดหัวใจ

1.3.7 ร้อยละผู้ป่วยนอกโรคความดันโลหิตสูง ที่มารับบริการในศสม.และรพ.สต.มีผลการควบคุมความดันโลหิต ตามเกณฑ์

1.3.8 ร้อยละผู้ป่วยนอกโรคเบาหวาน ที่มารับบริการในศสม.และรพ.สต.มีผลการควบคุมโรคเบาหวาน ตามเกณฑ์

1.3.9 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานได้รับการคัดกรองเบาหวานเข้าจอประสาทตา(60%)

1.3.10 ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี (>= 50%)

1.3.11 ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี(>=40%)

1.3.12 อัตราการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30 – 60 ปี

1.3.13 อัตราการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 30 – 70 ปี

1.3.14 อัตราการป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง

1.3.15 อัตราตายผู้ป่วยบาดเจ็บต่อสมองลดลง

1.3.16 อัตราป่วยรายใหม่ของโรคเบาหวาน

1.3.17 อัตราผู้ป่วยรายใหม่ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง