วันที่ เรื่อง file / เอกสาร

12 มีนาคม 58

EPI 58

Slide ข้อมูลและรายงาน   EPI

ข้อมูล dTc 20-50 ปี ระหว่าง 1 ตุลาคม 57 - 30 กันยายน 58

Script dTc 20-50 ปี ระหว่าง 1 ตุลาคม 57 - 30 กันยายน 58

1 ตุลาคม 57

Slide แผน IT ปีงบประมาณ 2558

Download

1 ตุลาคม 57

Slide Datacenter การประชุมแนวทางการพัฒนา Data center 26 กันยายน 2557

Download

30 กันยายน 57

Takis (โปรแกรมสำหรับติดตั้ง)

TAKIS_CLIENT_SETUP_1.1.6 (สำหรับ รพ.สต.)

TAKIS_CLIENT_SETUP_1.1.6 (สำหรับ รพ.)

.NET 3.5

.NET 4.0

30 มิถุนายน 57

Slide Datacenrt กวป. เดือน มิถุนายน

Slide Datacenrt กวป.

30 พฤษภาคม 57

Slide Datacenrt กวป. เดือน พฤษภาคม

Slide Datacenrt กวป.

17 มิถุนายน 57

นิยามตัวชี้วัดและรายงาน

นิยามตัวชี้วัดและรายงาน

21 พฤษภาคม 57

การประชุมคณะกรรมการข้อมูล

นโยบายข้อมูล โดย นพ.ประยูร

นโยบายการพัฒนาสุขภาพและสถานการณ์การใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาศักยภาพ โดย คุณกมลา

ผลการตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม โดย คุณสุจรรยา

รวม_Point OP/PP งวด 1 ขอนแก่น

รวม_Point OP/PP งวด 2 เงินกองทุนพัฒนาระบบข้อมูลผุ้ป่วยนอก

29 เมษายน 57

รายงานความก้าวหน้าการจัดส่ง 43 แฟ้ม

รายงานความก้าวหน้าการจัดส่ง 43 แฟ้ม

21 เมษายน 57

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กำหนดเชื่อมโยง ระบบฐานข้อมูล ๔๓ แฟ้ม และ ๒๑ แฟ้ม โดยการนำระบบสารสนเทศ TAKIS มาใช้ สำหรับโรงพยาบาล และ รพ.สต. ใน CUP ที่มีการใช้โปรแกรมบริการ HOSXP,HOSXP for PCU, JHCIS ในระหว่างวันที่ 22 เมษายน 2557 - 2 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ผ่านระบบควบคุมทางไกล (Teamviewer) ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จึงขอความร่วมมือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลระดับโรงพยาบาลและรพ.สต.ติดตั้งระบบ Teamviewer และแจ้ง ID และ Password มาที่งาน IT สสจ.ขอนแก่น ดำเนินการกำหนดค่าเริ่มต้นในการเชื่อมโยงระบบดังกล่าว ตาม วันเวลา ที่กำหนดดังนี้
วันที่ 28 เมษายน 2557 โซน (เหนือ) น้ำพอง อุบลรัตน์ กระนวน เขาสวนกวาง ซำสูง เมือง บ้านฝาง
วันที่ 29 เมษายน 2557 โซน (ตะวันตก) หนองเรือ ชุมแพ สีชมพู ภูเวียง ภูผาม่าน หนองนาคำ เวียงเก่า
วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 โซน (กลาง) บ้านไผ่ พระยืน มัญจาคีรี ชนบท บ้านแฮด โคกโพธิ์ชัย โนนศิลา
วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 โซน (ใต้) เปือยน้อย พล หนองสองห้อง แวงน้อย แวงใหญ่

หมายเหตุ หน่วยบริการระดับโรงพยาบาลที่ใช้โปรแกรมบริการที่แตกต่างจาก HOSXP,HOSXP for PCU, JHCIS สสจ. ขอนแก่น จะจัดประชุมการเขียน SQL Command ในช่วงประมาณกลางเดือน พฤษภาคม 2557

แบบฟอร์มการแจ้งระะบบควบคุมทางไกล

Download โปรแกรม Teamviewer

21 เมษายน 57

 

การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ

 

Template ตัวชี้วัด CUP งาน IT ปี 2557

8 เมษายน 57

TAKIS Datacenter

ลงทะเบียน Termviwer 5 อำเภอ นำร่อง takis

การติดตั้งโปรแกรม Takis (video Download)

ดุผ่าน youtube

5 มีนาคม 57

TAKIS Datacenter

  โปรแกรม TAKIS_CLIENT 1.1.6

คู่มือการติดตั้ง TAKIS_CLIENT 1.1.5

โปรแกรม Teamviewer

โปรแกรม NET Framework 3.5 (สำหรับผู้ที่ใช้ Windows XP)

25 ธันวาคม 56

บทบาท ผอ.รพ.สต.ต่อการพัฒนาคุณภาพข้อมูล

 บทบาท ผอ.รพ.สต.ต่อการพัฒนาคุณภาพข้อมูลหน่วยบริการ

16 ธันวาคม 56

รหัสมาตรฐานเพิ่มเติมที่ใช้ใน 43 แฟ้ม

 [อัพเดท] รหัสมาตรฐานเพิ่มเติมที่ใช้ใน 43 แฟ้ม

16 ธันวาคม 56

Template ตัวชี้วัดกระทรวง

 [ปรับปรุง] คู่มือตัวชี้วัดกระทรวง แนวทางการนิเทศราย 3 เดือน

4 ธันวาคม 2556

ขอให้ทุกหน่วยบริการจัดการฐานข้อมูลตนเองให้ Smart ก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2557
ตามหลักการ 3DPEC ดังนี้

D1 มีโปรแกรมช่วยได้แก่

1.1 RightToJhcis 

1.2 NHSO UCSearch Client 3

D2 ยึดตามคู่มือการให้รหัส ICD 10 TM เล่มสีฟ้าใหม่

D3 มีโปรแกรมช่วยในการค้นหารหัสยา 24 หลัก ได้แก่

3.1 สำหรับ Access 2003

3.2 สำหรับ Access 2007+

3.3 สำหรับยาสมุนไพร ให้เลือกเฉพาะรายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ(ED) เท่านั้นถึงจะได้เงินจาก สปสช.

P ในส่วนของรหัสหัตถการให้ยึดตามคู่มือการให้รหัสICD 10 TM เล่มสีฟ้าใหม่

E ในส่วนของรหัสวัคซีนให้ตั้งค่าก ารใช้งานตามมาตรฐาน (1)

E ในส่วนของรหัสวัคซีนให้ตั้งค่าก ารใช้งานตามมาตรฐาน (2)

C ในส่วนของ Cost,Price,Pay ไปกำหนดราคาทุนต่อหน่วยเล็กที่สุดให้ต่ำกว่าราคาขายเสมอ หน่วยเล็กที่สุดได้แก่ amp.,vial,gallon,เม็ด,ขวด,ซอง,อัน,ชิ้น เป็นต้น

เพิ่มเติมในส่วนความสมบูรณ์ของ 43+7 แฟ้มการกำหนดพิกัดหลังคาเรือนและพิกัดหมู่บ้านโดยการใช้โปรแกรม gisjhcis or gisweb

วิธีการติดตั้งและใช้งาน

4 ธันวาคม 2556

รหัสมาตรฐานด้านสุขภาพ
(สนย.)

4 ธันวาคม 2556

รหัสมาตรฐานเพิ่มเติมที่ใช้ใน 43 แฟ้มข้อมูล

(สนย.)

 รหัสมาตรฐาน 50 แฟ้มเพิ่มเติม และรหัสมาตรฐานยาแพทย์แผนไทย

 [ปรับปรุง] รหัสกิจกรรม 

 [อัพเดท] รหัสสิทธิการรักษาพยาบาล

 [อัพเดท] รหัสอาชีพ

 [อัพเดท] รหัสยาแผนไทย 24 หลัก ประจำเดือน พ.ค. - ก.ค. 56

21 พฤศจิกายน 56

คณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร

และเทคโนโลยีสารสนเทศสาธารณสุข

1. นโยบายข้อมูลข่าวสาร ปี 57

2. แนวทางข้อมูลข่าวสาร ปี 57

3. นำเสนอคณะกรรมการ Datacenter

4. iOPPPdatacenter

5. ร่างประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น social media

6. คำแนะนำการใช้งาน Line ในกลุ่มที่ค่อนข้างจะเป็นทางการ